Bài tập về nhà môn Toán lớp 1

doc3 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 16/10/2018 | Lượt xem: 118 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập về nhà môn Toán lớp 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1	Về nhà làm bài
Bài 1: Tính
7-3=
9-5+3=
5-3=
8-4=
6-3=
6+3-4=
7-5=
5-5=
8-6=
3+2-5=
5-4=
9-9=
7-2=
1+4-3=
6-2=
7-1=
Bài 2: Tính
3 + 4 =
5+4=
6+2=
2+7=
3+6=
4+6=
8+2=
7+1=
5+3=
4+2=
4+4=
2+5=
Bài 3: Điền dấu ( , + ) vào ô chấm.....
4+2......8-2
3+5......9-1
2+5......9-4+2
2+6......9+1
6-2.......4+3
1+6.......8-4+3
7-3.......5+3
8-5.......5+4
2+8.......3+6-5
6-4........7-7
4-4........1+6
8-8........5+0-5
Về nhà làm bài
Bài 1: Tính
7-3=
9-5+3=
5-3=
8-4=
6-3=
6+3-4=
7-5=
5-5=
8-6=
3+2-5=
5-4=
9-9=
7-2=
1+4-3=
6-2=
7-1=
Bài 2: Tính
3 + 4 =
5+4=
6+2=
2+7=
3+6=
4+6=
8+2=
7+1=
5+3=
4+2=
4+4=
2+5=
Bài 3: Điền dấu ( , + ) vào ô chấm.....
4+2......8-2
3+5......9-1
2+5......9-4+2
2+6......9+1
6-2.......4+3
1+6.......8-4+3
7-3.......5+3
8-5.......5+4
2+8.......3+6-5
6-4........7-7
4-4........1+6
8-8........5+0-5
2
Về nhà làm bài
Bài 1: Tính	
9-3=
7-2+3=
8-5=
7-4=
4-2=
6+3-7=
7-8=
6-3=
6-6=
1+2-4=
9-4=
3+4=
7-4=
5+4-3=
8-2=
7-7=
Bài 2: Tính
6+2=
2+7=
4+3=
3+5=
1+9=
1+7=
7+2=
5+4=
0+3=
2+8=
3+3=
5+5=
Bài 3: Điền dấu ( , + ) vào ô chấm.....
5+2......8
3+5......6
0+6......8-3+2
4+6......9+1
7.......2+3
2+5......7-2+4
7-5.......6-2
4-3......1+0
4+6.......9+1+0
8-5........3-3
6-3......1+4
4-4........6+1-5
Về nhà làm bài
Bài 1: Tính	
9-3=
7-2+3=
8-5=
7-4=
4-2=
6+3-7=
9-8=
6-3=
6-6=
1+2+4=
9-4=
3+4=
7-4=
5+4-3=
8-2=
7-7=
Bài 2: Tính
6+2=
2+7=
4+3=
3+5=
1+9=
1+7=
7+2=
5+4=
0+3=
2+8=
3+3=
5+5=
Bài 3: Điền dấu ( , = ) vào ô chấm.....
5+2......8
3+5......6
0+6......8-3+2
4+6......9+1
7.......2+3
2+5......7-2+4
7-5.......6-2
4-3......1+0
4+6.......9+1+0
8-5........3-3
6-3......1+4
4-4........6+1-5
3	Bài về nhà làm và đọc
Bài 1: Tập đọc:
 be bê bé bế bể bẻ bẽ bẹ bệ bề bè bễ 
 ve vê vè vẽ vé vẻ vệ về vế
be bé be be bé vẽ ve ve vẻ vè ve bệ vệ bé vẽ bê
Bài 2: Khoanh tròn tiếng có chữ e:
bé , quả me , bà , xe đạp , bố , con ve , bàn , 
cây tre
Bài về nhà làm và đọc
Bài 1: Tập đọc:
be bê bé bế bể bẻ bẽ bẹ bệ bề bè bễ 
ve vê vè vẽ vé vẻ vệ về vế
be bé be be bé vẽ ve ve vẻ vè ve bệ vệ bé vẽ bê
Bài 2: Khoanh tròn tiếng có chữ e:
bé , quả me , bà , xe đạp , bố , con ve , bàn , 
 cây tre

File đính kèm:

  • docde thi lop 1(5).doc