Bài tập Vật lý - Phần: Dao động điện từ chọn lọc

doc1 trang | Chia sẻ: theanh.10 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 110 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập Vật lý - Phần: Dao động điện từ chọn lọc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên HS:..............................
Lớp........Trường..........................
THPT TAM ĐẢO. TH.S Nguyễn Việt Hà
ĐT: 0983 12 14 82
Email: viethadbh@yahoo.com
BÀI TẬP DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ CHỌN LỌC
* Mạch dao động có cuộn dây L, khi mắc tụ C1 thì chu kì dao động là T1; khi mắc tụ C2 thì chu kì dao động là T2. Tính chu kì T của mạch dao động nếu mắc cả 2 tụ trong 2 trường hợp mắc nối tiếp và mắc song song.
+ trường hợp mắc song song hãy chứng tỏ: 	T2 =T12 +T22
+ trường hợp mắc nối tiếp hãy chứng tỏ: 	1/T2 = 1/ T12 + 1/ T22
Câu 1. Một mạch dao động LC có độ tự cảm L. Khi tụ điện có điện dung C1 thì số riêng của mạch là f1 = 60 MHz. Khi điện dung C2 thì tần số riêng của mạch là f2 = 80 MHz. Khi ghép tụ C1, C2 song song thì tần số riêng của mạch là
	A. 48 MHz.	B. 20 MHz.	C. 140 MHz.	D. 100 MHz.
Câu 1b. Mạch dao động LC1 có tần số riêng f1=7,5MHz và mạch dao động LC2 có tần số riêng f2=10MHz. Tìm tần số riêng của mạch mắc L với C1 ghép nối tiếp C2.
	A. 8,5MHz.	B. 9,5MHz.	C. 12,5MHz.	D. 20MHz.
C©u 2. Khung dao ®éng gåm cuén d©y thuÇn c¶m L vµ hai tô ®iÖn C1 vµ C2. Khi m¾c C1 vµ C2 nèi tiÕp vµo L th× tÇn sè dao ®éng cña m¹ch lµ f = 100KHz. Khi m¾c C1 vµ C2 song song víi L th× tÇn sè dao ®éng cña m¹ch lµ f’= 48 KHz. Hái khi m¾c riªng tõng tô vµo L th× tÇn sè dao ®éng riªng cña mçi m¹ch lµ bao nhiªu.
A. 74 KHz vµ 26KHz.	B. 40KHz vµ 30KHz.	C.148KHz vµ 52KHz.	D. 80KHz vµ 60KHz.
Câu 3. Mạch dao động LC dao động điều hoà với tần số góc 7.103 rad/s.Tại thời điểm ban đầu điện tích của tụ đạt giá trị cực đại. Thời gian ngắn nhất kể từ thời điểm ban đầu để năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường là:
 A. 1,008.10-3s. 	B. 1,008.10-4s. 	C. 1,12.10-4s. 	D. 1,12.10-3s
C©u 4. Một mạch dao động điện từ LC,ở thời điểm ban đầu điện tích trên tụ đạt cực đại Q0 = 10-8C. Thời gian để tụ phóng hết điện tích là 2μs. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch là
	A. 7,85mA.	B. 15,72mA.	C. 78,52mA.	D. 5,55mA .
C©u 5. Moät maïch dao ñoäng vôùi tuï ñieän C vaø cuoän töï caûm L ñang thöïc hieän dao ñoäng töï do. Ñieän tích cöïc ñaïi treân moät baûn tuï ñieän laø: Q0 = 10-6C vaø cöôøng ñoä doøng ñieän cöïc ñaïi trong maïch laø I0 = 10 A. Tính chu kì dao ñoäng ñieän töø töï do trong khung.
	A. 6,28 10-7 s.	B. 5 10-7 s. 	C. 6 10-5 s. 	D. 5,5 10-7 s.
Câu 6. Trong mạch dao động LC có chu kỳ T= ; năng lượng điện từ trường của mạch dao động
	A. Không biến thiên theo thời gian. 
	B. Biến thiên điều hoà theo thời gian với chu kỳ T/2. 
	C. Biến thiên điều hoà theo thời gian với chu kỳ T. 
	D. Biến thiên điều hoà theo thời gian với chu kỳ 2T.
Câu 7. Mạch dao động của một máy thu vô tuyến điện gồm cuộn dây có độ tự cảm L= 1mH và một tụ điện có điện dung thay đổi được. Để máy thu bắt được sóng vô tuyến có tần số từ 3MHz đến 4MHz thì điện dung của tụ phải thay đổi trong khoảng:
A. 1,6pF £ C £ 2,8pF. 	B. 2mF £ C £ 2,8mF.
C. 0,16pF £ C £ 0,28 pF. 	D. 0,2mF £ C £ 0,28mF.
Câu 8. Một mạch dao động bắt tín hiệu của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn cảm với độ tự cảm biến thiên từ 0,3 μH đến 2 μH và một tụ điện có điện dung biến thiên từ 0,02 μF đến 0,8 μF. Máy đó có thể bắt được các sóng vô tuyến điện trong dải sóng nào?
	A. Dải sóng từ 146 m đến 2384 m.	B. Dải sóng từ 923 m đến 2384 m.
	C. Dải sóng từ 146 m đến 377 m.	D. Dải sóng từ 377 m đến 2384 m.
C©u 9. Mạch dao động LC của máy thu vô tuyến điện gồm một tụ điện có điện dung biến thiên từ 15pF đến 860pF và cuộn dây có L biến thiên. Tìm giới hạn biến thiên của L khi mạch thu được sóng vô tuyến điện có bước sóng từ 10m đến 1000m. 
	A. Từ 1,6.10-8 H đến 0,33.10-4H. 	B. Từ 0,33.10-6H đến 1,88.10-3H. 	
	C. Từ 1,88.10-6 H đến 0,33.10-3 H. 	D. Từ 0,3.10-6 H đến 1,8.10-3H. 
C©u 10. Khi mắc tụ điện có điện dung C1 với cuộn cảm L thì mạch thu sóng thu được sóng có bước sóng λ1 = 60m; khi mắc tụ điện có điện dung C2 với cuộn cảm L thì mạch thu được sóng có bước sóng λ2 = 80m. Khi mắc C1 nối tiếp C2 và nối tiếp với cuộn cảm L thì mạch thu được bước sóng là:
	A. λ =100m.	B. λ = 140m.	C. λ = 70m.	D. λ = 48m.

File đính kèm:

  • docMach dao dong.doc