Bài tập Vật lý - Phần: Bài tập về gương cầu

doc3 trang | Chia sẻ: theanh.10 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 185 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập Vật lý - Phần: Bài tập về gương cầu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BAØI TAÄP VEÀ GÖÔNG CAÀU
1. Ñaët moät vaät AB vuoâng goùc vôùi truïc chính cuûa moät göông caàu vaø caùch göông 20cm. Ta thaáy ñöôïc aûnh aûo lôùn gaáp 3 laàn vaät. Ñaây laø göông gì? Xaùc ñònh tieâu cöï cuûa göông.
ÑS:	f=30cm
2. Ñaët moät vaät AB vuoâng goùc vôùi truïc chính cuûa moät göông caàu loài vaø caùch göông 50cm. Göông coù baùn kính 1m. Xaùc ñònh vò trí, tính chaát vaø ñoä phoùng ñaïi cuûa aûnh. Veõ hình theo ñuùng tæ leä.
	ÑS:	d’=-25cm	k=1/2
3. Moät göông caàu loõm coù baùn kính maët caàu laø 20cm. Ñaët vaät AB=2cm tröôùc göông. Xaùc ñònh tính chaát, vò trí, ñoä lôùn cuûa aûnh vaø veõ aûnh trong caùc tröôøng hôïp sau:
	a. Vaät ñaët tröôùc göông 20cm.
	b. Vaät ñaët sau göông 40cm.
ÑS:	a. d’=20cm	A’B’=2cm
	b. d’=8cm	A’B’=0,4cm
4. Moät göông caàu loõm, tieâu cöï 10cm. Vaät AB=2cm ñaët tröôùc göông cho aûnh A’B’=4cm. Tìm vò trí cuûa vaät vaø aûnh.
ÑS:	
5. Moät vaät saùng AB ñaët vuoâng goùc vôùi truïc chính cuûa moät göông caàu loõm coù baùn kính 40cm. Cho aûnh A’B’=2AB. Xaùc ñònh vò trí, tính chaát cuûa vaät vaø aûnh.
ÑS:	
6. Ñaët moät vaät AB vuoâng goùc vôùi truïc chính cuûa moät göông caàu loài vaø caùch göông 20cm. Ta thaáy ñöôïc aûnh aûo baèng 1/2 laàn vaät. Xaùc ñònh tieâu cöï cuûa göông.
	ÑS:	f=-20cm
7. Ñaët moät vaät AB vuoâng goùc vôùi truïc chính cuûa moät göông caàu loõm vaø caùch göông 20cm. Ta thu ñöôïc aûnh lôùn gaáp 2 laàn vaät. Xaùc ñònh tieâu cöï cuûa göông.
	ÑS:	
8. Moät vaät AB ñaët caùch göông caàu loõm 20cm, göông coù baùn kính 24cm. 
	a. Xaùc ñònh tính chaát, vò trí vaø ñoä phoùng ñaïi cuûa aûnh. 
	b. Tònh tieán vaät AB ra xa göông theâm 10cm doïc theo truïc chính. Xaùc ñònh tính chaát, vò trí vaø ñoä phoùng ñaïi cuûa aûnh.
	c. Tònh tieán vaät AB laïi gaàn göông theâm 12cm (tính töø vò trí ban ñaàu) doïc theo truïc chính. Xaùc ñònh tính chaát, vò trí vaø ñoä phoùng ñaïi cuûa aûnh.
ÑS:	a. d’=30cm	k=-1,5
	b. d’=20cm	k=-2/3
	c. d’=-24cm	k=3
9. Ñaët moät vaät AB vuoâng goùc vôùi truïc chính cuûa moät göông caàu loõm vaø caùch göông 60cm. Ta thu ñöôïc aûnh baèng 1/3 laàn vaät. Xaùc ñònh tieâu cöï cuûa göông.
	ÑS:	f=15cm
10. Moät ñieåm saùng S di chuyeån doïc theo truïc chính cuûa moät göông caàu loõm, töø moät ñieåm caùch göông 10m ñeán ñieåm caùch göông 2m. Aûnh cuûa ñieåm saùng S trong göông seõ di chuyeån bao nhieâu cm, theo chieàu naøo? Bieát göông coù baùn kính 1m.
	ÑS:	Di chuyeån moät ñoaïn 14,1cm ra xa göông.
11. Moät göông caàu loõm coù tieâu cöï 15cm. Ñaët moät vaät saùng AB vuoâng goùc vôùi truïc chính cuûa göông cho aûnh A’B’ caùch vaät AB 20cm. Xaùc ñònh vò trí cuûa vaät vaø aûnh. Tính chaát cuûa aûnh.
ÑS:	
12. Moät göông caàu loài coù baùn kính 50cm. Ñaët moät vaät saùng AB vuoâng goùc vôùi truïc chính cuûa göông cho aûnh A’B’ caùch vaät AB 37,5cm. Xaùc ñònh vò trí cuûa vaät vaø aûnh.
ÑS:	d=25cm vaø d’= -12,5cm
13. Moät vaät saùng AB=2cm ñaët vuoâng goùc vôùi truïc chính cuûa moät göông caàu loõm coù baùn kính R=24cm, cho aûnh aûo caùch vaät 32cm, xaùc ñònh vò trí cuûa vaät vaø aûnh, ñoä lôùn cuûa aûnh.
ÑS:	d=8cm	; d’= -24cm	; k=3
14. Moät ñieåm saùng S ñaët tröôùc göông caàu loõm tieâu cöï 20cm, cho aûnh caùch vaät 30cm. Xaùc ñònh vò trí cuûa vaät vaø aûnh.
	ÑS:	
15 Moät göông caàu loõm coù baùn kính 24cm. Ñaët moät vaät saùng AB vuoâng goùc vôùi truïc chính cuûa göông cho aûnh A’B’ caùch vaät AB 18cm. Xaùc ñònh vò trí cuûa vaät vaø aûnh. Tính chaát cuûa aûnh.
ÑS:	
16. Moät ñieåm saùng A naèm treân truïc chính cuûa moät göông caàu loõm coù tieâu cöï 15cm. Neáu dòch chuyeån A ra xa göông theâm 4cm thì aûnh A’ seõ dòch chuyeån moät ñoaïn 20cm. Xaùc ñònh vò trí vaät vaø aûnh tröôùc vaø sau khi dòch chuyeån.
ÑS:	
17 Cho moät göông caàu loõm coù tieâu cöï 20cm. Vaät saùng AB ñaët vuoâng goùc vôùi truïc chính cho aûnh thaät A1B1. Dòch chuyeån vaät laïi gaàn göông theâm moät khoaûng a=20cm thì thaáy aûnh ôû vò trí môùi A2B2 caùch vò trí cuõ moät khoaûng b=10cm. Xaùc ñònh vò trí cuûa vaät luùc ñaàu vaø sau khi dòch chuyeån.
ÑS:	d1=60cm vaø d2=40cm.
18. Moät göông caàu loõm coù tieâu cöï 10cm. Moät ñieåm saùng S naèm treân truïc chính cho aûnh laø S’. Di chuyeån S treân truïc chính laïi gaàn göông moät ñoaïn 5cm thì aûnh di chuyeån 10cm vaø khoâng thay ñoåi veà tính chaát. Xaùc ñònh vò trí ban ñaàu cuûa ñieåm saùng S.
ÑS:	d=5cm hoaëc d=20cm
19. Moät vaät AB ñaët vuoâng goùc vôùi truïc chính cuûa moät göông caàu loõm coù baùn kính 40cm cho aûnh A1B1. Di chuyeån vaät AB laïi gaàn göông 5cm thì thu ñöôïc aûnh laø A2B2. Bieát A2B2=2A1B1. Xaùc ñònh vò trí cuûa vaät.
ÑS:	d1=30cm vaø d2=25cm
20. Moät vaät saùng AB ñaët vuoâng goùc vôùi truïc chính cuûa moät göông caàu loõm vaø caùch taâm göông 100cm coù aûnh A’B’ nhìn thaáy qua göông cao gaáp röôõi AB. Haõy tính:
	a. Tieâu cöï cuûa göông.
	b. Khoaûng caùch töø AB vaø A’B’ ñeán göông.
	c. Cho AB tònh tieán laïi gaàn göông. Hoûi aûnh A’B’ dòch chuyeån nhö theá naøo? Chieàu cao cuûa aûnh thay ñoåi ra sao?
ÑS:	a. f=60cm
	b. d=20cm	d’=-30cm
	c. A’B’: 
21. Moät ngöôøi ñöùng tröôùc göông caàu loài nhìn thaáy aûnh cuûa mình trong göông cao baèng 1/5 chieàu cao cuûa mình. Tieán laïi gaàn göông 0,5m thì thaáy aûnh cao baèng 1/4 chieàu cao cuûa mình. Tính baùn kính cuûa göông vaø ñoä dòch chuyeån cuûa aûnh.
ÑS:	R=1m vaø x= 2,5cm.
22. Moät göông caàu coù baùn kính 1m. Moät ñieåm saùng S naèm treân truïc chính cho aûnh laø S’.
	a. Xaùc ñònh vò trí, tính chaát cuûa aûnh khi S caùch göông 30cm.
	b. Cho ñieåm saùng S chuyeån ñoäng ñeàu töø ñænh göông ñeán taâm göông vôùi vaän toác 5cm/s.
	- Tìm vaän toác vaø gia toác trong chuyeån ñoäng cuûa aûnh S’ theo thôøi gian t. Vaän toác lôùn nhaát khi S ôû vò trí naøo?
	- Tính vaän toác cuûa aûnh khi nguoàn saùng S caùch göông nhöõng khoaûng 55cm vaø 75cm, vaän toác trung bình cuûa aûnh trong khoaûng ñoù. 
ÑS:	a. d’=-75cm
	b. * 
 	 d=50cm
 * 
23. Cho göông caàu loõm coù baùn kính 40cm. Ñieåm saùng S ôû treân truïc chính cho aûnh S’ ôû xa göông hôn vaät vaø caùch S moät khoaûng 30cm.
	a. Xaùc ñònh vò trí cuûa vaät vaø aûnh.
	b. Ñieåm saùng S baét ñaàu chuyeån ñoäng ñeàu treân truïc chính höôùng ra xa göông vôùi vaän toác 2cm/s. Vieát bieåu thöùc xaùc ñònh vò trí cuûa aûnh theo thôøi gian t. Aûnh coù chuyeån ñoäng ñeàu khoâng?
	c. Xaùc ñònh vò trí vaø vaän toác cuûa aûnh sau 5s.
ÑS:	a. d=30cm	d’=60cm
	b. 
	c. d’=40cm	v=-2cm/s

File đính kèm:

  • docBai tap guong cau.doc