Bài tập Vật lý - Phần: Bài tập quang học

doc1 trang | Chia sẻ: theanh.10 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 358 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập Vật lý - Phần: Bài tập quang học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BAØI TAÄP QUANG HOÏC
1. Một thấu kính hội tụ coù tieâu cöï 6cm, vaät saùng AB, ñaët treân truïc chính vaø thaúng goùc truïc chính coù aûnh thaät A’B’ caùch vaät 25cm. Haõy :
 a. Ñònh vò trí cuûa vaät vaø aûnh.
 b. Veõ aûnh.
ÑS: 	 	
2. Moät ñieåm saùng A ñaët treân truïc chính cuûa moät thaáu kính hoäi tuï, ñoä lôùn tieâu cöï 12cm,cho aûnh thaät A’. Khi dôøi A laïi gaàn thaáu kính 6cm thì A’ dôøi ñi 2cm. Ñònh vò trí cuûa vaät vaø aûnh tröôùc cuõng nhö sau khi dòch chuyeån.
ÑS:	
3. Moät vaät phaúng nhoû AB ñaët tröôùc moät thaáu kính O cho moät aûnh roõ neùt maøn E. Dòch chuyeån vaät 2cm laïi gaàn thaáu kính. Phaûi dòch chuyeån maøn E moät khoaûng 30cm môùi laïi thu ñöôïc aûnh roõ neùt cuûa AB. AÛnh naøy lôùn baèng 5/3 aûnh tröôùc.
 a. Thaáu kính O laø thaáu kính gì ? Maøn aûnh E dòch chuyeån theo chieàu naøo ?
 b. Tính tieâu cöï cuûa thaáu kính vaø ñoä phoùng ñaïi cuûa aûnh trong hai tröôøng hôïp ?
ÑS:	f=15cm	; k1= -3	; k2= -5
4. Ñieåm saùng S treân truïc chính vaø caùch thaáu kính 15cm. Ñaët moät maøn chaén (M) vuoâng goùc truïc chính vaø ôû beân kia thaáu kính moät ñoaïn 15cm thì treân maøn thu ñöôïc veät saùng coù ñöôøng kính baèng 1/2 ñöôøng kính cuûa chu vi thaáu kính. Tính tieâu cöï cuûa thaáu kính.
ÑS:	f=10cm
5. Moät göông caàu loõm G1 où tieâu cöï f1 = 30cm. Moät vaät phaúng nhoû AB = 1cm ñaët treân truïc chính, vuoâng goùc truïc chính, caùch göông 0,9cm.
 a. Xaùc ñònh vò trí vaø ñoä lôùn cuûa aûnh A1B1 cuûa vaät cho bôûi göông.
 b. Moät göông caàu loài M2 nhoû hôn M1 nhieàu, ñaët tröôùc M1 caùch M1 36cm, sao cho truïc chính cuûa hai göông truøng nhau vaø maët phaûn xaï cuûa chuùng höôùng vaøo nhau. Caùc tia saùng ñi töø vaät phaûn xaï treân M1 vaø sau ñoù treân M2 vaøø taïo moät aûnh A2B2 cuûa vaät. Bieát aûnh A2B2 naøy laø aûnh thaät ôû ñuùng treân M1. Haõy xaùc ñònh baùn kính cong cuûa göông M2.
ÑS:	a. d’1=45cm	; A1B1=0,5cm
	b. R2=24cm
6. Moät göông caàu loõm (M1) coù tieâu cöï 50cm. Ñoái dieän (M1) vaø thaúng goùc truïc chính, ñaët göông phaúng (M2) caùch (M1) 325cm. vaät AB = 2cm thaúng goùc truïc chính ñöôïc ñaët trong khoaûng hai göông vaø caùch (M1) 55cm. Xaùc ñònh tính chaát, vò trí cuûa aûnh sau hai laàn phaûn xaï lieân tieáp treân hai göông theo thöù töï :
 a. Tia saùng tôùi göông caàu tröôùc.
 b. Tia saùng tôùi göông phaúng tröôùc.
ÑS:	a. d’1=550cm	; d’2=225cm
	b. d’1= -270cm	; d’2=54,6cm
7. Cho thaáu kính hoäi tuï L coù tieâu cöï 20cm vaø göông phaúng M ñaët vuoâng goùc vôùi truïc chính vaø caùch thaáu kính 50cm. Vaät saùng AB=1cm ñaët vuoâng goùc vôùi truïc chính caùch thaáu kính 70cm ôû ngoaøi heä.
a. Xaùc ñònh aûnh cuûa AB qua heä thoáng.
b. Veõ aûnh cuûa vaät AB.

File đính kèm:

  • docBai tap quang.doc