Bài tập tổng hợp môn Toán lớp 1

doc11 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 12/10/2018 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập tổng hợp môn Toán lớp 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2. Tính: 
6 + 3 = ..	10 - 6 = ..	1 + 7 = ..	25 + 2 = ......
8 - 4 = ..	5 + 2 = ..	9 - 9 = ..	78 - 8 = 
3. Đặt tính rồi tính:
32 + 24	86 - 33	30 + 49	57 - 4
46 + 20	43 + 34	85 – 42	98 – 48
Bài 5: Tính:
a) 11 + 4 - 5 = ......	;	24 + 5 – 9 = ........
b) 24 cm – 4 cm + 30 cm = ...........	; 	30 cm + 7 cm – 37 cm = .........
Bài 2:
 a)Tính:
 17 + 2 =.......... 4 + 13 =....... 49 - 8 + 2 =........... 17 + 2 – 6 = ...........
 b) Đặt tính rồi tính :
35 + 24 7 + 42 68 - 35 86 - 52
5/- Tính nhaåm : (1,5 ñ) 75 – 4 =. . . . . . 	;	51 + 37 =. . . . . . 
	40 + 30 + 4 = . . . . . . 
Tính : 
 	 26	78	82	39	
 +	 -	 +	 - 
 	42	28	 7	 3
 .. .. .. .
 70 cm + 9cm = cm	34 – 2 + 13 = .
2- TÝnh 
32+ 3 - 2 =	40 - 20 + 70 =
56 - 20 - 4 =	23 + 14 - 15 =
Bài 1: tính. 
 12 15 30 90 50 40
 + - + - + -
 3 5 40 20 10 20
 ................... .................. ...................... ....................... ................... .................
Bài 2: tính nhẩm.
 30 + 50 = .......... 50 cm + 20 cm = ...........
 80 – 60 = .......... 70cm – 20cm + 10cm = .............
Bµi 2 TÝnh : 
 40 + 14 – 3 = 36 - 26 + 20 = 
 64 + 5 - 20 = 44 - 42 + 23 = 
TÝnh b»ng c¸ch nhanh nhÊt :
12 + 7 + 8 +13 - 40
 1. >, <, =
 46 + 10.............86 - 24 54 - 54 .......... 63 - 62
 46 + 3 .............. 20 + 29 98 + 1 ............ 93 + 4
 2. +, - 
 12 2 = 10 30 20 10 = 20 
 37 21 = 58 24 55 19 = 60
1. §Æt tÝnh råi tÝnh 
 36 + 23 57 - 36 43 + 20 39 - 7 6 + 52
2.a, Sè ?
 30 + = 60 71 + = 79 - 10 = 70 68 - = 50
 b. +, -
 3 53 = 56 88 61 = 27 48 41 70 = 19
Bài tập Viết số
Bài 1: a) Viết số thích hợp vào chổ chấm:
67; 68; 69; .......; .......; .........; ......... ; 74; .......;
........; ........; 90; 91; 92; ........; .........; ..........; ........; ........; .........; .........; 100.
b) Viết các số:
Hai mươi ba: ............; 	Năm mươi tư: ............;	Bảy mươi mốt: ............;
Tám mươi lăm: ............;	Sáu mươi chín: .............;	Một trăm: ............;
Bài 2: a) Viết các số 70; 50; 75; 82; 
Theo thứ tự từ lớn đến bé: ................................................................. 
b) Viết các số: 97; 88; 77; 48 
Theo thứ tự từ bé đến lớn: .................................................................
Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống: 
	 	+ 24 = 24	35 - = 35
 30 + 25
1. Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé: 93, 17, 8, 24, 51, 30, 76, 42, 89, 65
Baøi 1 : Vieát caùc soá 10 , 5 , 2 , 8 , 9 :	
Theo thöù töï töø beù ñeán lôùn 	: ....................................................................
Theo thöù töï töø lôùn ñeán beù	: .................................................................... 
Bài 1 :
 a)Viết số thích hợp vào ô trống
57
62
66
70
 b) Viết số liền trước và liền sau của mỗi số sau vào chỗ chấm :
 ........; 35 ;......... ..........; 99 ;........
 Điền số thích hợp và chỗ chấm :
-_
+
... 2 7 .
1 . . 3
4 6 5 2
1/- Ñieàn soá vaøo choã chaám : (1 ñ) .
79, , 81 ,.., .., . , 85 , , , , 89 , ., .
10, 20,. . . . ,. . . . , 50,. . . ., 70,. . . .,90
4/- Vieát caùc soá : 72, 38, 64 ( 1 ñ)
Theo thöù töï töø beù ñeán lôùn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Theo thöù töï töø lôùn ñeán beù: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ñuùng ghi Ñ , sai ghi S : ( 1 ñ) .
Ñieàn daáu > , < , = vaøo oâ troáng: (1,5 ñ)
	60 – 20 o 10 + 30	;	53 + 4 o 53 – 4	;	75 – 5 o 75 – 4 
Vieát soá, ñieàn soá 
a/ Vieát soá : 	ba möôi :	saùu möôi moát :
	möôøi saùu :	 naêm möôi tö :
	hai möôi taùm :	saùu möôi baûy :
	boán möôi laêm :	 taùm möôi ba :
	baûy möôi chín :	chín möôi hai :
b/ Vieát soá vaøo döôùi moãi vaïch cuûa tia soá :
 10     20 
 26     36
c/ Vieát caùc soá : 72, 38, 64, 81 
Theo thöù töï töø beù ñeán lôùn :
Theo thöù töø töø lôùn ñeán beù :
Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S:
 50 cm + 30 cm = 80 
 50 cm + 30 cm = 80 cm
 50 cm + 30 cm = 70 cm
Bµi 1. (4 ®iÓm)
a, (2 ®iÓm) ViÕt tÊt c¶ c¸c sè cã hµng chôc lµ 5:
b, (2 ®iÓm) T×m trong c¸c sè ®ã:
	- Sè lín nhÊt
, Sè nhá nhÊt
Bµi 2. (4 ®iÓm) ViÕt sè thÝch hîp vµo :
	 + 21 	 + 30 
	a, 71 	b, 20 
	 - 22 	 - 35
	c, 34 	d, 68
Bµi 3. (4 ®iÓm) ViÕt sè thÝch hîp vµo « trèng:
Sè liÒn tr­íc
Sè ®· cho
Sè liÒn sau
34
42
56
78
Bµi 1. XÕp c¸c sè: 7; 12; 8; 2; 6; 5; 10; 4.
	a, Theo thø tù t¨ng dÇn:
 b, Theo thø tù gi¶m dÇn:
 + ; - ; =
Bµi 2. a, ?
6
1
7
9
5
4
 ; =
 b, ?
 98 - 5 99 - 8 	84 +11 99 - 4
 45 + 4 89 - 60 54 - 2 42 + 6
Bµi 3. TÝnh. 
 a, 20 + 30 + 40 = 70 – 50 – 10 =
 b, 2 + 3 + 8 + 7 = 3 + 1 + 7 + 9 =
Bµi 4. a, Ngµy 7 th¸ng 6 n¨m nay lµ ngµy chñ nhËt.
- Ngµy 1 th¸ng 6 n¨m nay lµ ngµy thø .............................
 - Ngµy 4 th¸ng 6 n¨m nay lµ ngµy thø .............................
 b, H«m nay lµ ngµy thø n¨m. Ngµy thø n¨m liÒn tr­íc c¸ch ngµy h«m 
 nay mÊy ngµy? V× Sao ?
Baøi 4 : 	Vieát pheùp tính thích hôïp vaøo oâ troáng : 
Toå 1	:	6 baïn
	Toå 2	:	4 baïn
	Caû hai toå	:	? baïn
Bµi 1 ( 4 ®iÓm ) Cho c¸c sè 28 ; 17 ; 9 ; 8 ; 10 ; 0 ; 90 ; 55 ; 72 ; 42.
a . T×m trong d·y sè trªn : - C¸c sè cã 1 ch÷ sè ?
 - C¸c sè cã 2 ch÷ sè ? 
 - Sè nhá nhÊt cã 2 ch÷ sè lµ sè nµo?
 - Sè lín nhÊt cã 1 ch÷ sè lµ sè nµo?
b. XÕp c¸c sè trªn theo thø tù lín dÇn ? 
Bµi 3: Sè nµo ? 
a . 16 + 42 < 	 < 22 + 40 
79999
b. - 12 + 36 - 45	
1/ Điền số có hai chữ số thích hợp vào chỗ chấm: 
a, 58 + + + = 88
b, 82 – – – = 52
Bµi 1: ( 2® ) §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng:
	17 cm - 7 cm = cm	61 + = 78 -
	40 cm + cm = 100 cm	 - 20 = 31 + 
1. Sè 45 céng víi sè liÒn tr­íc cña nã th× b»ng:........
2. Sè ®em trõ ®i 41 mµ b»ng 78 trõ ®i 36 lµ sè:..........
3. Cã bao nhiªu sè lín h¬n 20 mµ nhá h¬n 30?
	Tr¶ lêi: Cã tÊt c¶.......... sè lín h¬n 20 mµ nhá h¬n 30.
4. Sè 89 lµ sè liÒn tr­íc cña sè:............
5. Cã bao nhiªu sè cã 2 ch÷ sè?
	Tr¶ lêi: Cã tÊt c¶.......... sè cã 2 ch÷ sè.
6. Cã bao nhiªu sè cã 2 ch÷ sè gièng nhau?
	Tr¶ lêi: Cã tÊt c¶.......... sè cã 2 ch÷ sè gièng nhau.
7. XÕp c¸c sè sau theo thø tù gi¶m dÇn: 25; 34; 82; 18; 66; 12; 20
	Tr¶ lêi: C¸c sè ®· cho xÕp c¸c sè sau theo thø tù gi¶m dÇn lµ:
...............................................................................................................................
8. Nèi 2 « cã gi¸ trÞ b»ng nhau:
12 + 24
25 + 24
32 - 21
36
35 + 14
59 - 21
99 - 61
92 - 81
1.aXÕp c¸c sè sau 63, 72, 32, 39, 58 theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín.......................................
 b , Khoanh vµo sè lín nhÊt 49. 57, 28,91,83
 2. §iÒn sè vµ ch÷ sè 3 + 42 =79 4- 54 = 30 6 + 8=99
 67 + =77 98 - = 50 50 > 67< < 24 + 45 
Bài tập TN
Khoanh vµo ch÷ c¸i tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng:
1-Sè 25 ®äc lµ:
A- Hai m­¬i n¨m.
 B- Hai l¨m.
C- Hai m­¬i l¨m.
D- N¨m m­¬i hai.
2-Sè liÒn tr­íc cña 70 lµ:
A- 69
B- 71
C-60.
D- 50.
3- 30cm + 20cm =.
 	Sè cÇn ®iÒn vµo chç trèng lµ:
A- 50cm
B- 10 cm
C- 50
D- 5 cm
4- 23 + 32 76 - 31
	DÊu cÇn ®iÒn vµo chç trèng lµ:
A. >
B. <
C.=
 D. Kh«ng cã dÊu
5- C¸c sè 72, 27, 28, 54 ®­îc s¾p xÕp theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ lµ:
A. 72, 27, 28, 54.
B. 72, 54, 28, 27.
C.72, 54, 27, 28.
D. 27, 28, 54, 72.
6- T¸m m­¬i s¸u viÕt lµ:
A. 806
B. 86
C.860
 D. 68
7- Sè lín nhÊt cã hai ch÷ sè lµ:
A. 10
B. 99
C.90
 D. 100
Bµi 2: ( 3® ) §¸nh dÊu X vµo øng víi kÕt qu¶ em chän:
a/ ChiÕc bót ch× dµi:	- 18 cm
	- 10 cm
	- 30 cm
b/ QuyÓn s¸ch tiÕng viÖt cña em dÇy: 	- 3 cm
	- 1 cm
	- 5 cm
c/ B¹n líp tr­ëng líp em cao kho¶ng: 	- 100 cm
	- 60 cm
C©u 1 : 100 lµ sè gåm :
a/ hai ch÷ sè 0	 	 	 	b/ 1 chôc vµ 0 ®¬n vÞ.	 	 	c/ 10 chôc
	C©u 2 : LiÒn sau cña 93 + 2 lµ sè nµo ?
a/ 94	b/ 95	c/ 96
	C©u 3 : Cã mÊy sè lín h¬n 75 nh­ng bÐ h¬n 81 ?
a/ 5 sè	b/ 6 sè	c/ 7 sè
	C©u 4 : Cã bao nhiªu sè cã hai ch÷ sè gièng nhau ?
a/ 8 sè 	b/ 9 sè	c/ 10 sè
	C©u 5 : H×nh vÏ d­íi ®©y cã bao nhiªu tam gi¸c ?
a/ 4 h×nh tam gi¸c	b/ 5 h×nh tam gi¸c	c/ 7 h×nh tam gi¸c
1. Nèi hai phÐp tÝnh cã kÕt qu¶ b»ng nhau
21 + 16 
78 - 54
67 - 30
36 + 43
99 - 41 
 47 - 23
71 + 8 
52 + 6 
2. §¸nh dÊu x vµo « trèng trø¬c ®¸p ¸n ®óng 
 a, 45 + ï = 45 vµ 45 - = 45
 Sè thÝch hîp viÕt vµo « trèng lµ o 1 o 0 o 2
 b. N¨m nay Liªn 10 tuæi , Liªn nhiÒu h¬n Cóc 3 tuæi. Hái n¨m nay Cóc bao nhiªu tuæi ? 
 14 tuæi o 7 tuæio 6 tuæi o
1. §¸nh dÊu x vµo « trèng tr­íc ®¸p ¸n ®óng 
 a, Sè ë gi÷a 47 vµ 49 lµ 46 o 48o 50o
 b, C¸c sè 76, 34, 85, 27 ®­îc xÕp theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ lµ 
 o 76, 85,27,34 o 85,76,34,27 o 27,34,76,85
 C, Sîi d©y dµi 86 cm ®· c¾t ®i 45 cm . Hái sîi d©y cßn l¹i dµi bao nhiªu x¨ng -ti mÐt ? 40 cm o 41cmo 42cmo
 2. §óng ghi §, sai ghi S
 32 + 34 = 66 54 = 50 + 3 89 35 + 0
1. §¸nh dÊu x vµo « trèng tr­íc ®¸p ¸n ®óng
 a, 98=9 + 8 o 98 = 90 +8 o 98 = 90 + 8o
b, C¸c sè ë gi÷a 84 vµ 88 lµ 84, 85,86,87o 85,86,87,88 o 85,86,87 o
2. §óng ghi §, sai ghi S
 + 63 -68 77+2=67o 64-30=34o 45+40-50=35o
 24 34 68: t¸m m­¬i s¸uo 97 : chÝn m­¬i bÈy o
 87o 24o 55: n¨m m­¬i l¨m o 100: mét ch¨m o
3. ®¸nh dÊu x vµo « trèng ®Æt tr­íc bµi gi¶i ®óng 
Líp 1A cã 32 häc sinh trong ®ã cã 12 b¹n nam . Hái líp 1A cã bao nhiªu b¹n n÷ ?
 Bµi gi¶i Bµi gi¶i 
 Sè b¹n n÷ líp 1A cã lµ Sè b¹n n÷ líp 1A cã lµ 
 32 + 12 = 44( b¹n ) 32- 12 = 20 ( b¹n ) 
 §¸p sè : 44 b¹n n÷ o §¸p sè : 20 b¹n o
Bài toán thực tế
1)Một đoạn dây dài 85 cm, em cắt đi một đoạn dài 32 cm. Hỏi đoạn dây còn lại dài bao nhiêu xăng - ti - mét?
2)Nhà em nuôi 23 con gà và 15 con vịt. Hỏi nhà em có tất cả bao nhiêu con gà và con vịt? 
3)Quyển vở của Lan có 48 trang, Lan đã viết hết 23 trang .Hỏi quyển vở còn bao nhiêu trang chưa viết?
4) Moät thanh goã daøi 97 cm, boá em cöa bôùt ñi 22 cm. Hoûi thanh goã coøn laïi daøi bao nhieâu xaêng ti meùt? (2 ñ)
5)a) Trong vöôøn coù hai caây cam. Caây thöù nhaát coù 50 quaû. Caây thöù hai coù 38 quaû. Hoûi trong vöôøn coù taát caû bao nhieâu quaû cam ?
b)Lan haùi ñöôïc 28 boâng hoa. Lan cho baïn 8 boâng hoa. Hoûi Lan coøn bao nhieâu boâng hoa 
6) a)Võa gµ võa vÞt cã 58 con, trong ®ã cã 25 con gµ. Hái cã bao nhiªu con vÞt?
b)An cã 2 chôc que tÝnh. MÑ mua cho An thªm 30 que tÝnh. Hái An cã tÊt c¶ bao nhiªu que tÝnh?
7) Tổ Một trồng được 20 cây, tổ hai trồng được 30 cây. Hỏi cả hai tổ trồng được bao nhiêu cây ?
8/Ræ cam thø nhÊt cã 24 qu¶. Ræ cam thø hai cã 31 qu¶. 
a, Ræ cam nµo cã sè qu¶ cam nhiÒu h¬n?
b, Hái c¶ hai ræ cã bao nhiªu qu¶ cam?
9/ T×m hai sè ch½n chôc nhá h¬n 90 sao cho khi lÊy sè lín trõ ®i sè bÐ th× cã 
 kÕt qu¶ b»ng 40
10/ Hoµng nãi : TÕt nµy chÞ m×nh cã sè tuæi b»ng kÕt qu¶ cña phÐp céng 5 sè 
 kh¸c nhau nhá nhÊt céng l¹i. Hái ®Õn tÕt chÞ cña Hoµng bao nhiªu tuæi ?
11/ ChÞ gµ M¸i M¬ Êp në ®­îc 16 chó gµ con. Hái gia ®×nh chÞ gµ M¸i M¬ cã 
 bao nhiªu con gµ? 
12/ Trong ®ît thi ®ua võa qua b¹n Hµ giµnh ®­îc sè ®iÓm 10 ®óng b»ng sè nhá nhÊt cã hai ch÷ sè céng víi 8. B¹n H»ng giµnh ®­îc sè ®iÓm 10 ®óng b»ng sè lín nhÊt cã 1 ch÷ sè céng víi 10. Hái mçi b¹n giµnh ®­îc bao nhiªu ®iÓm 10.
13/ Thø t­ cña mét tuÇn lµ ngµy 11 trong th¸ng. Hái thø n¨m cña tuÇn liÒn sau lµ ngµy nµo trong th¸ng ?
14/ Tuấn có 7 viên bi đỏ, xanh và vàng. Biết rằng số bi đỏ nhiều nhất. Số bi xanh ít nhất. Hỏi Tuấn có mấy viên xanh, mấy viên bi đỏ, mấy viên bi vàng ? ( 2.5 điểm )
15/ Một con kiến bò xung quanh mép bốn cạnh bằng nhau của một viên gạch bông hình vuông, có chiều dài mỗi cạnh là 20 cm. Hỏi con kiến đã bò được một quãng đường dài bao nhiêu xăng ti mét ? ( 2.5 điểm )
16/ Hùng nói: “Mình có số bi bằng số nhỏ nhất có hai chữ số cộng thêm 2”. Thắng nói: “ Mình có số bi bằng hai số nhỏ nhất ghép lại trừ đi 1”. Hỏi Thắng và Hùng ai có nhiều bi hơn ? Cả hai bạn có bao nhiêu viên bi ? ( 2.5 điểm )
17/ §Æt ®Ò to¸n theo h×nh vÏ råi gi¶i ( Trong c©u hái cña ®Ò to¸n cã tõ nhiÒu h¬n ).
18/ Mét tñ s¸ch ë th­ viÖn cã hai ng¨n, ng¨n trªn cã sè s¸ch lµ sè liÒn tr­íc sè lín nhÊt cã hai ch÷ sè. Ng¨n d­íi cã sè s¸ch Ýt h¬n ng¨n trªn lµ 15 quyÓn s¸ch. Hái ng¨n d­íi cña tñ cã bao nhiªu quyÓn s¸ch?
20/ Trªn b·i cá cã 40 con bß vµ 38 con tr©u ®ang ¨n cá .Hái trªn b·i cá cã tÊt c¶ bao nhiªu con tr©u bß ?
21/ a) Ng¨n trªn cã 36 quyÓn s¸ch , ng¨n b) Nhµ Minh cã 54 qu¶ cam , mÑ ®em 
d­íi cã 40 quyÓn s¸ch . Hái c¶ hai ng¨n biÕu «ng bµ 3 chôc qu¶ cam. Hái nhµ cã bao nhiªu quyÓn s¸ch ? Minh cßn bao nhieu qu¶ cam ?
22/a, Trong mçi tuÇn lÔ Em ®­îc nghØ c¸c ngµy lµ......................................................... 
 Em ®i häc c¸c ngµy lµ ...............................................................................................
 b, Em ®i ngñ lóc 9 giê tèi ®Õn 6 giê s¸ng h«m sau em dËy . Thêi gian ngñ cña em hÕt ........ giê 
 Em vµo häc lóc 7 giê s¸ng vµ tan häc lóc 10 giê . Thêi gian em häc ë tr­êng hÕt ..... giê 
23/. K× nghØ TÕt võa qua em ®­îc nghØ 1 tuÇn lÔ vµ 3 ngµy 
Hái em ®­îc nghØ tÊt c¶ bao nhiªu ngµy ?
Bài tập Hình Học
	5. Dùng thước và bút nối các điểm để có 1 hình chữ nhật và 1 hình tam giác?
	 .
	.	.
	.	.
Bài 7: Viết số thích hợp vào chổ chấm:
Hình bên có:
......... hình tam giác.	
......... hình vuông.
 Kẻ thêm một đường thẳng để có :
 a)Một hình vuông và một hình tam giác b)Hai hình tam giác
5- VÏ ®o¹n th¼ng CD dµi 10 cm
6- H×nh vÏ cã ®o¹n th¼ng .
 H×nh vÏ cã h×nh tam gi¸c.
Có một hình vuông:
 a) Vẽ 2 điểm ở trong hình vuông.
 b) Vẽ 3 điểm ở ngoài hình vuông.
Bµi 5. (4 ®iÓm) §iÒn vµo chç chÊm:
	H×nh vÏ bªn cã: 
	a, .......... h×nh ch÷ nhËt
	b, .......... h×nh tam gi¸c
Bµi 8.
a, H×nh bªn cã ............ h×nh tam gi¸c.
a, H×nh bªn cã ............ h×nh vu«ng. 
Baøi 5 : Hình veõ döôùi ñaây coù ............... hình tam giaùc 
Bµi 6. H×nh vÏ d­íi ®©y cã bao nhiªu ®o¹n th¼ng ? Bao nhiªu h×nh tam gi¸c ?	
	 H	
	 A B
 C D
Bµi 4: ( 2® ) §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng:
a/ H×nh bªn cã ®o¹n th¼ng
b/ §é dµi cña c¸c ®o¹n th¼ng ®ã lÇn l­ît
lµ: cm, cm, cm.
. B
ViÕt tiÕp vµo chç chÊm 
.A
- §iÓm A ë trong h×nh ................................ .C
- §iÓm C ë ngoµi h×nh...................................
- §iÓm B ë trong h×nh...................................
4. H×nh bªn cã 
............h×nh vu«ng
...........h×nh tam gi¸c 
4. H×nh bªn cã b, ViÕt tªn gäi thÝch hîp vµo ...
......... h×nh tam gi¸c Ÿ A M Ÿ Ÿ N
......... h×nh vu«ng ...............A ...........................MN 

File đính kèm:

 • docBai tap tong hop toan 1.doc