Bài tập nâng cao môn Tiếng việt Lớp 2

doc36 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 28/05/2021 | Lượt xem: 150 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài tập nâng cao môn Tiếng việt Lớp 2, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 LTVC TUAÀN 1 : TÖØ VAØ CAÂU 
 1/ Moãi doøng thô döôùi ñaây coù maáy töø ?
 Meï cuûa em ôû tröôøng 
 Laø coâ giaùo meán thöông
.
 2/ Saép xeáp caùc töø döôùi ñaây thaønh moät caâu :
 naêm hoïc , lôùp , hai , em , naøy, môùi , döôùi ñöôïc , giaøu , leân .
.
..
 3/ Trong nhöõng doøng döôùi ñaây , doøng naøo chöa vieát thaønh caâu , doøng naøo ñaõ vieát thaønh caâu ?
Caùi caëp saùch raát ñeïp cuûa em 
Caùi caëp saùch cuûa em raát ñeïp 
Caùi caëp cuûa saùch em raát ñeïp 
..
 LTVC TUAÀN 2 : MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ : TÖØ NGÖÕ VEÀ HOÏC TAÄP . DAÁU CHAÁM HOÛI .
 1/ Em keå teân ñoà vaät phuïc vuï vieäc daïy – hoïc coù ôû trong lôùp hoïc.
 M : baøn hoïc sinh ,.
..
 2/ Saùch Tieáng Vieät “ khaùc “ vôû Tieáng Vieät “ nhö theá naøo ?
..
 3/ Em ñaët daáu chaám hoaëc daáu chaám hoûi vaøo cuoái moãi caâu sau : 
Coâ beù voäi vaõ ra ñi 
Boãng coâ beù gaëp moät cuï giaø raâu toùc baïc phô 
Chaùu ñi ñaâu maø voäi theá 
Meï chæ coøn soáng coù hai möôi ngaøy nöõa thoâi ö
Meï chaùu ñaõ khoûi beänh roài 
TUAÀN 3 : TÖØ CHÆ SÖÏ VAÄT . CAÂU KIEÅU AI LAØ GÌ ?
 1/ Em chia caùc töø : traâu , boø , thoû, baøn hoïc , giaù saùch , oâng noäi , thieáu nhi , baùc só , caây baøng,caây phöôïng vó , caây vuù söõa , oâ toâ buyùt , xe ñaïp thaønh 4 nhoùm :
Nhoùm 1:töø chæ ngöôøi
...- Nhoùm 2 : Töø chæ ñoà vaät 
..
Nhoùm 3 : Töø chæ con vaät 
..
Nhoùm 4 : Töø chæ caây coái 
..
 2 / Tìm töø chæ söï vaät trong caùc töø sau : 
 Meï , con , beá , ru , chaêm soùc , yeâu thöông , hieáu thaûo , ngöïa goã , buùp beâ , ñeøn oâng sao , gaø ,vòt ,chim boà caâu , ruoät thòt , hoøa thuaän 
 3 / Ñaët 2 caâu theo maãu ai laø gì ? ñeå giôùi thieäu caùc thaønh vieân trong gia ñình em .
 M : Meï em laø giaùo vieân .
....................................................../..................................................................................................................../.............................................................
Tuaàn 4 : 
 TÖØ CHÆ SÖÏ VAÄT. MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ : NGAØY, THAÙNG, NAÊM 
 1/ Tìm töø chæ söï vaät trong ñoaïn thô sau : 
 Meï oám beù chaúng ñi ñaâu 
 Vieân bi cuõng nghæ , quaû caàu ngoài chôi
 Suùng nhöïa beù caát ñi roài 
 Meï oám beù chaúng voøi quaø
 Beù thöông meï cöù ñi ra , ñi vaøo .
2/ Traû lôøi caâu hoûi :
 a/ Moät tuaàn coù maáy ngaøy , laø nhöõng ngaøy naøo ?
 b/ Moät quyù coù maáy thaùng , laø nhöõng thaùng naøo ?
 c/ Moät naêm coù maáy quyù , maáy thaùng ? Laø nhöõng quyù naøo , thaùng naøo?
.
 3/ Ngaét ñoaïn vaên sau thaønh 4 caâu , ñaët daáu chaám vaøo cuoái caâu , roài vieát laïi cho ñuùng chính taû :
 Ñaøn khæ haêm hôû leân ñöôøng ñöôïc moät laùt , chuùng ra khoûi röøng raäm , tieán vaøo moät ñoàng coû roäng chuùng döøng laïi , môû hoäp ra moãi hoäp ñöïng moät con choù saên to .
TUAÀN 5
TEÂN RIEÂNG VAØ CAÙCH VIEÁT HOA TEÂN RIEÂNG.CAÂU KIEÅU AI LAØ GÌ ?
 1/ Trong caùc töø in ñaäm trong hai caâu döôùi ñaây , töø naøo laø teân rieâng:
 a/ ÔÛ Vieät Nam khoâng coù tuyeát , nhöng coù nhieàu thöù hoa ñeïp nhö : lan , hueä , hoàng ñaøo mai ,.
 b/ Caùc baïn Tuyeát , Hoa , Lan , Hueä Hoàng , Ñaøo ,Mai ñeàu ñaït danh hieäu hoïc sinh gioûi 
..
 2 / Moät baïn vieát treân bì thö nhö sau . Em haõy giuùp baïn vieát laïi cho ñuùng quy ñònh vieát hoa :
 Thaân gôûi baïn nguyeãn vieät höng 
 xaõ an döông ..
 huyeän taân bieân 
 tónh baéc giang .
 3/ Tìm caâu kieãu ai laø gì ? trong caùc caâu sau :
 a/ Coâ vaø meï laø hai coâ giaùo .
 Tröôøng cuûa chaùu ñaây laø tröôøng maàm non.
 Ai?
 Laø gì ?
a/
b/
 b/ Chò laø con gaùi mieàn xuoâi . Chò leân chaên boø söõa ôû Sa Pa.
.
 Tuaàn 6 : CAÂU KIEÅU AI LAØ GÌ ? KHAÚNG ÑÒNH , PHUÛ ÑÒNH 
 MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ : TÖØ NGÖÕ VEÀ ÑOÀ DUØNG HOÏC TAÄP
 1/ Ñaët caâu hoûi cho boä phaän ñöôïc in ñaäm : 
Chò tôù laø hoïc sinh lôùp 6.
.
..
Traø Mi laø coâ beù coù naêng khieáu aâm nhaïc .
..
Ca só “nhí ” maø em yeâu thích laø beù Xuaân Mai .
..
 2/ Töø caâu cho saün döôùi ñaây , em ñaët thaønh caùc caâu khaùc nhau :
Em khoâng thích troø chôi ñieän töû.
 M : - Em khoâng thích troø chôi ñieän töû ñaâu .
 - Em coù thích troø chôi ñieän töû ñaâu .
 - Em ñaâu coù thích troø chôi ñieän töû .
Ñoà chôi naøy khoâng ñeïp .
 ..
Ñaù caàu khoâng phaûi laø moân theå thao em yeâu thích .
 ..
 ..
 3/ Chia caùc töø ngöõ döôùi ñaây thaønh hai nhoùm : Baïn beø , ñoà duøng hoïc taäp 
 Saùch vôû , saùch giaùo khoa , vôû ghi , vôû baøi taäp , baïn hoïc , baïn cuøng lôùp , baïn thaân ,baûng con, phaán vieát , buùt chì ,buùt möïc , buùt bi , thöôùc keû , tình baïn , keát baïn .
 Baïn beø Ñoà duøng hoïc taäp 
,. ,
 .
.. ..
. .
TUAÀN 7 : MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ : TÖØ NGÖÕ VEÀ CAÙC MOÂN HOÏC 
 TÖØ CHÆ HOAÏT ÑOÄNG
 1/ Tìm caùc töø ngöõ chæ moân hoïc trong caùc töø döôùi ñaây : 
hoïc kì , hoïc phí , naêm hoïc , goùc hoïc taäp , Toaùn , Tieáng Vieät , Taäp ñoïc , Taäp vieát , Taäp laøm vaên ,baøi hoïc , baøi laøm, baøi taäp , Töï nhieân vaø Xaõ hoäi , AÂâm nhaïc , Mó thuaät , hoïc haønh , hoïc thöùc . 
 2/ Tìm caùc töø ngöõ chæ hoaït ñoäng cuûa ngöôøi trong caùc töø döôùi ñaây :
 Saân tröôøng , thaày giaùo , coâ giaùo , moân hoïc ,kieán thöùc , baøi hoïc , hoïc hoûi ,ñaù caàu ,nhaûy daây , ñaù boùng , giaûng baøi, coång tröôøng , lôùp hoïc , phoøng hoïc luyeän taäp , traû baøi, ñieåm danh .
 3/ Choïn töø ngöõ chæ hoaït ñoäng cuûa ngöôøi trong baøi taäp 2 ñeå ñieàn vaøo choã troáng trong töøng caâu döôùi ñaây 
 a/ Coâ giaùo lôùp em ñang .
 b/ Treân saân tröôøng caùc baïn nam ñang , coøn caùc baïn nöõ ñang ..
 c/ Vaøo ñaàu giôø hoïc thaày giaùo thöôøng hoïc sinh .
 TUAÀN8
 1/ Tìm caùc töø ngöõ chæ hoaït ñoäng , traïng thaùi cuûa loaøi vaät trong nhöõng caâu sau : 
Boï Ve naèm yeân , chôø ñôïi .
Noù treøo leân thaân caây , caùch maët ñaát moät quaõng .
Boãng nhieân , Boï Ve kheõ co mình .
Roài Boï Ve laëng yeân .
 Chæ hoaït ñoäng chæ traïng thaùi
 .. .
 .. 
 2/ Ñieàn vaøo choã troáng töø ngöõ chæ hoaït ñoäng , traïng thaùi 
 Meï oám beù chaúng ñi ñaâu 
 Vieân bi cuõng .quaû caàu 
 Suùng hn]aï beù ..ñi roài 
 Beù tieáng ñoäng noù .vaøo nhaø 
 Meï oám beù chaúng quaø
 Beù meï , cöù ñi ra ,..
 ( Theo Nguyeãn Ñình Kieân )
 ( Töø caàn ñieàn : thöông , voøi , nghæ , ngoài chôi , ñi vaøo , caát , sôï, rôi )
 3/ Coù theå ñaët daáu phaåy vaøo nhöõng choã naøo trong töøng caâu cuûa ñoaïn vaên sau:
 Töø xa nhìn laïi caây haïo söøng söõng nhö moät thaùp ñeøn khoång loà . Haøng ngaøn boâng hoa laø haøng ngaøn ngoïn löûa hoàng töôi .Haøng ngaøn buùp noõn laø haøng ngaøn aùnh neán trong xanh .Taát caû ñeàu loùng laùnh lung linh trong naéng . Chaøo maøo, saùo saäu saùo ñen .ñaøn ñaøn luõ luõ bay ñi bay veà löôïn leân löôïn xuoáng .
 ( Vuõ Tuù Nam )
 TUAÀN 9 
 1/ Chia caùc töø : höôu , nai , soùc , khæ , gaáu , voi , caây cam , caây xoaøi ,caây na , caây caûnh , caây baøng , xe ñaïp, oâ toâ ,caàn caåu , tuû saùch , giaù saùch , coâng nhaân , baùc só , giaùo vieân , boä ñoäi ,caùn boä thaønh boán nhoùm : 
Töø chæ ngöôøi
Töø chæ ñoà vaät 
Töø chæ con vaät 
Töø chæ caây coái 
.
..
...
..
..
..
...
.
...
 2/ Ñaët hai caâu , giôùi thieäu veà ngheà nghieäp cuûa boá em , meï em hoaëc ngöôøi thaân trong gia ñình , hoï haøng em .
 M : Boá tôù laø coâng nhaân xaây döïng . 
 .. ...... 
 3/ Khoâi phuïc daáu phaåy trong töøng caâu cuûa ñoaïn vaên döôùi ñaây :
 Kì laï thay caây xanh boãng rung raåy . Töø caùc caønh laù nhöõng ñaøi hoa beù tí troã ra nôû traéng nhö maây . Hoa taøn quaû xuaát hieän lôùn nhanh da caên mòn xanh oáng aùnh roài chín . 
 ( Söï tích caây vuù söõa )
 Kì laï thay caây xanh boãng rung raåy . Töø caùc caønh laù nhöõng ñaøi hoa beù tí troã ra nôû traéng nhö maây . Hoa taøn quaû xuaát hieän lôùn nhanh da caên mòn xanh oáng aùnh roài chín . 
 ( Söï tích caây vuù söõa )
 TUAÀN 10 : MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ : TÖØ NGÖÕ VEÀ HOÏ HAØNG 
 DAÁU CHAÁM DAÁU CHAÁM HOÛI
 1/ Tìm nhöõng töø ngöø chæ ngöôøi trong gia ñình trong caùc töø sau : 
 Boá , meï , oâng ,baø, giaùo vieân , baùc só , kó sö , oâng noäi , baø noäi ,con caiù cha meï , boä ñoäi , caùn boä , anh caû , con , anh , chò , em , em uùt .
 2/ Tìm nhöõng töø chæ hoï haøng trong caùc töø sau : 
 chuù ,baùc , coâ ,dì ,treû em , treû con ,thieáu nieân ,nhi ñoàng, anh hoï ,anh em hoï ,caäu ,môï ,baïn beø , baïn hoïc, baïn thaân, hoïc sinh , hoïc troø .
 3/ Em choïn daáu chaám hay daáu chaám hoûi ñeå ñieàn vaøo oâ troáng ?
Naéng chaùy theá naøy , Coùc ñi ñaâu maø raàm raàm theá 
Coùc leân kieän Trôøi 
Trôøi cao , sao tôùi 
Trôøi cao ñi maõi cuõng tôùi 
Coùc beù, Trôøi to , noùi theá naøo ñöôïc vôùi Trôøi 
Noùi phaûi thì Trôøi phaûi nghe 
 ( Coùc kieän Trôøi )
TUAÀN 11 : MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ : 
 ÑOÀ DUØNG VAØ COÂNG VIEÄC TRONG NHAØ 
 1/ Giai caâu ñoá sau: 
 Ngaùn cho thaân phaän toâi khoâng
 Coù raêng, coù löôõi maø khoâng coù moàm
 Ñôøi ñôøi khom löng toâm
 Giuùp nhaø noâng vieäc sôùm hoâm chuyeân caàn 
 ( Laø caùi gì ? / Laø ..)
 2/ Tìm caùc töø ngöõ maø baïn nhoû ñaõ laøm trong ñoaïn thô döôùi ñaây :
 Haït gaïo laøng ta 
 Coù coâng caùc baïn
 Sôùm naøo choùng haïn 
 Vuïc meû mieäng gaàu 
 Tröa naøo baét saâu 
 Luùa cao raùt maët 
 Chieàu naøo gaùnh phaân
 Quang traønh queùt ñaát 
 ( Traàn Ñaêng Khoa )
 TUAÀN 12 : MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ : 
 TÖØ NGÖÕ VEÀ TÌNH CAÛM . DAÁU PHAÅY 
 1/ Tìm caùc töø ngöõ theå hieän tình caûm cuûa nhöõng ngöôøi thaân trong gia ñình 
 Trong caùc töø döôùi ñaây :
 Gìn giöõ ,coäng taùc , hôïp taùc , lao ñoäng , chaêm soùc , cöng chieàu ,yeâu quy ,ù thöông yeâu , chaêm chuùt , chaêm baüm, keát baïn, choïn baïn , nhaûy daây , ñaù boùng , chieàu chuoäng , baûo ban , phuïng döôõng , daïy doã .
 2/ Choïn töø thích hôïp ñeå ñieàn vaøo choã troáng ñeå hoaøn thaønh caùc thaønh ngöõ sau: 
 _ Thöông con quyù .
_ Treân .döôùi nhöôøng .
_ Chò ngaõ em 
_ Con .chaùu thaûo .
( Töø caàn ñieàn : naâng , chaùu , hieàn , kính )
3/ Coù theå ñaët daáu phaåy vaøo choã naøo trong caùc doøng thô sau ( töø doøng thöù hai ñeán heát ) :
 Con kieán beù teïo teøo teo 
 Noù boø noù chaïy noù leo raát taøi 
 Caùi raâu laø maét laø tai
 Coøn laø caùi muõi tia daøi ngöõi xa 
 Gaëp moài duøng raêng maø tha 
 Moài to kieán nhoû hai ta cuøng veà .
 ( Phong Thu )
TUAÀN 13 : MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ : 
 TÖØ NGÖÕ VEÀ COÂNG VIEÄC GIA ÑÌNH CAÂU KIEÅU AI LAØM GÌ ?
 1/ Tìm caùc töø ngöõ chæ nhöõng vieäc baïn nhoû laøm ñeå troâng em giuùp meï troâng ñoaïn thô sau:
 Khi em beù khoùc 
 Anh phaûi doã daønh 
 Neáu em beù ngaõ 
 Anh naâng dòu daøng .
 Meï cho quaø baùnh 
 Chia em phaàn hôn
 Coù ñoà chôi ñeïp 
 Cuõng nhöôøng em luoân .
 ( Pha Thò Thanh Nhaøn )
 2/ Trong töøng caâu döôùi ñaây , boä phaän naøo traû lôøi caâu hoûi Ai ? , boä phaän naøo traû lôøi caâu hoûi laøm gì ?
Anh doã daønh em beù .
Chò naâng em beù daäy .
Baø chia quaø cho caùc chaùu .
Höông nhöôøng ñoà chôi cho em ñaït .
 Ai?
 Laøm gì? 
a/
b/
c/
d/
 3/ Döôùi moãi töø döôùi ñaây haõy ñaët moät caâu :
hoïc baøi 
..
röûa maët 
..
thaêm oâng baø 
..
TUAÀN 14 : MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ : TÖØ NGÖÕ VEÀ TÌNH CAÛM GIA ÑÌNH 
 CAÂU KIEÅU : AI LAØM GÌ ? DAÁU CHAÁM , DAÁU CHAÁM HOÛI 
 1/ Tìm caùc töø ngöõ theå hieän tình caûm yeâu thöông giöõa meï vaø con trong baøi thô sau :
 Beù nuõng nòu mong chôø
 Ñöôïc meï thôm hai maù 
 Meï oâm beù chaët quaù
 Beù sung söôùng cöôøi vui
 Meï baûo beù suoát ñôøi 
 Laø hoa thôm cuûa meï .
 ( Hoaøng Thò Minh Khanh )
 2/ Tìm caùc caâu kieåu Ai laøm gì ? trong ñoaïn vaên sau:
 Coâ beù xeù moãi caùnh hoa thaønh nhieàu sôïi nhoû . Moãi sôïi nhoû bieán thaønh moät caùnh hoa . Coâ beù caàm boâng hoa roài chaïy nhö bay veà nhaø . Cuï giaø toùc baïc ñöùng ôû cöûa ñoùn coâ .
 ( Trích Boâng hoa cuùc traéng )
3/ Em choïn daáu chaám hay daáu chaám hoûi ñeå ñieàn vaøo choã troáng ?
 Coâ Maây suoát ngaøy nhôûn nhô , rong chôi € Gaëp chò Gio , coâ goïi : 
Chò Gio ñi ñaâu maø voäi theá €
Toâi ñang ñi ruû caùc baïn Maây ôû khaép nôi veà laøm möa ñaây € Coâ coù muoán laøm möa khoâng €
Laøm möa ñeå laøm gì haû chò €
Laøm möa cho caây coái toát töôi , cho luùa to boâng cho khoai to cuû €
 ( Theo Nhöôïc Thuûy )
TUAÀN 15: TÖØ CHÆ ÑAËC ÑIEÅM .CAÂU KIEÅU AI THEÁ NAØO ?
 1/ Tìm caùc töø chæ ñaëc ñieåm cuûa ngöôøi trong caùc tröôøng hôïp sau:
 lao ñoäng , saûn xuaát , chieán ñaáu ,caàn cuø , thaùo vaùt , kheùo tay , laønh ngheà , thoâng minh , saùng taïo , caøy caáy, troàng troït , chaên nuoâi , nghieân cöùu , dòu daøng , taän tuïy , chaân thaønh , khieâm toán .
 2/ Tìm caùc töø chæ ñaëc ñieåm veà maøu saéc cuûa moät vaät trong caùc töø sau :
 Muøa xuaân , hoa ñaøo , hoa mai , choài non , xanh bieác , xanh töôi, xanh rôøn vaøng öôm, muøa heø , hoa phöôïng vó ,muøa thu, hoa cuùc , trung thu ,maùt meû , ñoû röïc , ñoû oái , xanh ngaét .
 3/ Choïn töø chæ ñaëc ñieåm cuûa ngöôøi vaø vaät ñaõ tìm ñöôïc ôû caùc baøi taäp 1 , 2 ñeå ñaët 2 caâu Ai theá naøo ? theo maãu sau:
 M : a ) Baïn Duõng / raát kheùo tay .
 b ) Hoa phöôïng vó / ñoû röïc caû saân tröôøng .
1/ 2/
 TUAÀN 16 : TÖØ CHÆ TÍNH CHAÁT . CAÂU KIEÅU AI THEÁ NAØO ?
 MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ : TÖØ NGÖÕ VEÀ VAÄT NUOÂI 
 1 / Chia caùc töø döôùi ñaây thaønh hai nhoùm : chæ hoaït ñoäng , töø chæ tính chaát :
 ñi , chaïy , nhaûy, laên , boø ,ngoan, hieàn, chaêm chæ , khoù chòu, sieâng naêng, caàn cuø, löôøi bieáng , aên, uoáng, leo treøo , ñoïc , vieát, khieâm toán , kieâu caêng .
 Töø chæ hoaït ñoäng 
 Töø chæ tính chaát 
............
..
.
.
..
.
.
 2 / Choïn töø chæ tính chaát tìm ñöôïc ôû baøi taäp 1 ñeå ñaët 1 caâu kieåu Ai theá naøo ?
 M: Baïn em raát hieàn .
 3/ Vaät nuoâi goám gia suùc ( thuù nuoâi trong gia ñình ) nhö traâu boø lôïn ..vaø 
gia caàm ( chim nuoâi trong ga ñình ) nhö gaø , vòt ..Em haõy keå theâm moät soá vaät nuoâi khaùc .
 Gia suùc Gia caàm
 .....
TUAÀN 17 : MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ : TÖØ NGÖÕ VEÀ VAÄT NUOÂI 
 CAÂU KIEÅU AI THEÁ NAØO ?
 1/ Töø chæ ñaëc ñieåm ôû coät B thích hôïp vôùi töø chæ con vaät ôû coät A ? 
 A B
 traâu
 nhanh
 boø
 Chaäm chaïp
 meøo
 khoân
 thoû
 trung thaønh
 lôïn
 nhaùt
 haùu aên
 khoûe
 aên no laïi naèm
 2/ Choïn töø ngöõ thích hôïp ôû coät A vaø coät B trong baøi taäp 1 ñeå ñaët caâu kieåu Ai theá naøo ? 
 M : Con lôïn naøy raát haùu aên .
..
 3 / Tìm töø chæ ñaëc ñieåm coù theå ñieàn vaøo choã troáng ñeå hoaøn thaønh caùc thaønh ngöõ so saùnh sau ñaây :
 nhö ruøa .nhö thoû ñeá
 .nhö traâu .nhö soùc
 ..nhö caét .nhö seân
 nhö maét meøo  nhö tröùng gaø boùc
 TUAÀN 18 : OÂN TAÄP 
 1/ Tìm caùc töø chæ söï vaät trong baøi thô sau:
 Queâ em
 Beân naøy laø nuùi uy nghieâm 
 Beân kia laø caùnh ñoàng lieàn chaân maây 
 Xoùm laøng xanh maùt boùng caây
 Soâng xa traéng caùnh buoàm bay löng trôøi .
 ( Traàn Ñaêng Khoa )
 2 / Ñieàn töø ngöõ thích hôïp vaøo choã troáng ñeå hoaøn thaønh caùc caâu kieåu 
 Ai laø gì ?
..laø hoïc sinh.
..laø ngöôøi meï thöù hai cuûa em .
.laø nhaø thô maø em yeâu thích .
 3/ Tìm caùc caâu kieåu Ai laøm gì ? trong ñoaïn thô sau . Gaïch moät gaïch döôùi boä phaän caâu traû lôøi caâu hoûi Ai ? gaïch hai gaïch döôùi boä phaän caâu traû lôøi caâu hoûi laøm gì ?
 Chieàu hoâm aáy , toâi gheù vaøo cöûa haøng mua saùch . Lan gaùnh nöôùc ñi qua .Nhìn thaáy toâi , baïn ñi nhö bay . Boãng Lan tröôït chaân ngaõ laên ra cuøng hai xoâ nöôùc . Moät baø beùo chaïy laïi quaùt aàm ó . Lan oâm maët khoùc roài chaïy nhö bò ma ñuoåi .
 ( Nguyeãn Thu Phöông )
 Tuaàn 19 : MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ : TÖØ NGÖÕ VEÀ CAÙC MUØA
 ÑAËT VAØ TRAÛ LÔØI CAÂU HOÛI KHI NAØO ?
 2 / Ñieàn töø thích hôïp trong caùc töø : xuaân , haï , thu , ñoâng vaøo choã troáng :
Tieát trôøi aám aùp , caây coái ñaâm choài naûy loäc laø muøa .
Gioù baác laïnh caét da caét thòt laø muøa 
Hoa cuùc nôû vaøng töôi , quaû hoàng ñoû moïng , quaû thò thôm löøng laø muøa  
Hoa phöôïng nôû ñoû röïc moät goùc trôøi laø muøa
 2 / Ñieàn töø Nam hoaëc Baéc vaøo choã troáng thích hôïp :
Noùi muøa khoâ, muøa möa, muøa gioù chöôùng laø noùi tôùi thôøi tieát khí haäu cuûa mieàn 
Noùi muøa xuaân, muøa haï, muøa thu, muøa ñoâng laø noùi tôùi cacsmuaf ôû mieàn .
 3 / Traû lôøi caâu hoûi sau :
 a ) Khi naøo thôøi tieát ôû mieàn Baéc noùng böùc , naéng nhö thieâu nhö ñoát ?
.
Thieáu nhi röôùc ñeøn phaù coã troâng traêng khi naøo ?
..
.
ÔÛ nhaø em vui nhaát khi naøo ?
.
 TUAÀN 20 : MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ :TÖØ NGÖÕ VEÀ THÔØI TIEÁT 
 ÑAËT CAÂU VAØ TRAÛ LÔØI CAÂU HOÛI KHI NAØO ?
 DAÁU CHAÁM , DAÁU CHAÁM THAN
1/ Tìm töø thích hôïp trong caùc töø sau : möa daàm , möa phuøn, möa boùng maây, möa ñaù ñieàn vaøo choã troáng :
Möa ngaén vaø thöa haït do moät ñaùm maây nhoû ñöa ñeán , moät thoaùng roài laïi taïnh , goïi laø .
Möa keùo daøi nhieàu ngaøy ,thöôøng treân moät dieän tích roäng ,goïi laø 
Möa coù haït ñoâng cöùng thaønh nöôùc ñaù , goïi laø 
Möa raát nhoû nhöng daøy haït , coù theå keùo daøi nhieàu ngaøy , thöôøng coù ôû mieàn Baéc thöôøng coù vaøo cuoái muøa ñoâng , ñaàu muøa xuaân , goïi laø ..
 2/ Choïn cuïm töø thích hôïp ôû trong ngoaëc ñeå ñaët caâu hoûi cho boä phaän caâu in ñaäm trong moãi caâu sau :
Naêm ngoaùi , Höng cuøng boá meï ñi nghæ ôû Tam Ñaûo .
.
Thaùng saùu vöøa roài , Ñaït ñöôïc boá meï cho veà thaêm oâng baø .
 .
Lôùp 2A ñöôïc hoïc ñaøn oùoc – gan vaøo ngaøy thöù saùu .
.
Duõng laøm xong baøi taäp vaøo luùc 8 giôø .
( thaùng naøo, naêm naøo , maáy giôø, ngaøy naøo )
 3/ Em choïn daáu chaám hay daáu chaám than ñeå ñieàn vaøo choã troáng ?
 Trang vaø Nhung vaøo coâng vieân chôi ôû coâng vieân , hai ñöùa tha hoà ngaém hoa ñeïp Trang thích hoa thoï taây , coøn Nhung laïi thích hoa toùc tieân Trang noùi :
Nhung ôi xem kìa boâng thoï taây môùi ñeïp laøm sao 
ÔØ , ñeïp thaät nhöng laøm sao ñeïp baèng hoa toùc tieân 
 ( Theo Phaïm Hoà Caåm Nhi )
TUAÀN 21 : MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ : TÖØ NGÖÕ VEÀ CHIM CHOÙC
 ÑAËT VAØ TRAÛ LÔØI CAU HOÛI ÔÛ ÑAÂU ?
 1/ Tìm teân caùc loaøi chim ñeå ñieàn tieáp vaøo choã troáng :
Chim coù gioïng hoùt hay . M: hoïa mi , 
Chim soáng trong röøng . M : coâng ,.
Chim soáng ngoaøi bieån . M: haûi aâu ,.
Chim coù teân ñöôïc hình thaønh töø tieáng hoùt . M : bìm bòp ,
 2/ Tìm caùc töø ngöõ chæ hoaït ñoäng cuûa chim choùc trong caùc töø ngöõ sau :
 gaàm, ruù , huù , roáng, lieäng, bay, ñaäu, hoùt, guø ,röôït, voà, huùc, leo treøo, bay chuyeàn, chuyeàn caønh, voã caùnh, laøm to,å aáp tröùng, phoùng, loàng, phi, môùm moài ,taäp bay, taäp chuyeàn .
 3/ Vieát caâu traû lôøi cho töøng caâu hoûi sau :
Nhaø cuûa em ôû ñaâu ?
..
Tröôøng cuûa em ôû ñaâu ?
.
Giôø ra chôi caùc em chôi ôû ñaâu ?
..
Chuû nhaät vöøa roài lôùp em ñi tham quan ôû ñaâu ?
..
 TUAÀN 22: MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ : TÖØ NGÖÕ VEÀ LOAØI CHIM 
 DAÁU CHAÁM DAÁU PHAÅY
 1/ Choïn töø thích hôïp trong caùc töø sau : chim saâu ,ñaïi baøng, chim caùnh cuït ,chim vaønh khuyeân, ñieàn vaøo choã troáng :
Loaøi chim to, khoûe, caùnh daøi ,roäng, soáng ôû nuùi cao, chuyeân aên thòt laø chim 
Chim nhoû, soáng ôû caùc buïi caây, loâng xanh xaùm, aên saâu boï nhoû laø 
Chim nhoû ,loâng xanh nhaït ,maét coù vaønh loâng traéng, hình khuyeân, aên saâu boï laø..
Chim soáng thaønh ñaøn lôùn ôû vuøng Baéc Cöïc , Nam Cöïc, khoâng bieát bay, loâng löng maøu thaãm , buïng traéng laø
 2/ Choïn töø thích hôïp trong ngoaëc ñôn ( keâu, luûi ,bôõ ngôõ, gaày ) ñieàn vaøo choã troáng ñeå hoaøn thaønh caùc thaønh ngöõ sau :
nhö coø höông . b) .nhö cuoác .
c)nhö vaïc . d) .nhö chim chích laïc vaøo röøng.
 3/ Ghi daáu chaám hoaëc daáu phaåy vaøo oâ troáng thích hôïp trong ñoaïn vaên sau:
 Chích boâng laø moät loaøi chim beù xinh ñeïp trong theá giôùi loaøi chim 
Hai chaân xinh xinh baèng hai chieác taêm Theá maø caùi chaân taêm aáy raát nhanh nheïn ñöôïc vieäc nhaûy cöù lieân lieán Hai chieác caùnh nhoû xíu caùnh nhoû maø xoaûi nhanh vun vuùt . 
 ( Toâ Hoaøi )
 TUAÀN 23 : MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ : TÖØ NGÖÕ VEÀ LOAØI THUÙ 
 ÑAËT CAÂU VAØ TRAÛ LÔØI CAÂU HOÛI NHÖ THEÁ NAØO ?
 1 / Tìm teân caùc loaøi thuù röøng ñeå ñieàn tieáp vaøo choã troáng :
Nhöõng loaøi thuù aên thòt nhöõng con vaät khaùc . M : hoå ,.
..
Nhöõng loaøi thuù aên laù caây, coû, cuû, quaû . M : höôu,.
 .
 2/ Tìm caùc töø chæ hoaït ñoäng cuûa caùc loaøi thuù trong caùc töø sau :
 bay, lieäng, ñaäu, hoùt, gaàm, ruù, huù ,roáng, röôït ,voà ,guø, chuyeàn caønh ,huùc, leo treøo, phi phoùng loàng, voã caùnh, môùm moài, taäp bay, taäp chuyeàn .
 3/ Ñaët caâu hoûi cho boä phaän caâu ñöôïc in ñaäm :
Hoå gaàm vang vaùch nuùi .
 M: Hoå gaàm nhö theá naøo ?
Vöôïn treøo nhanh thoaên thoaét .
.
Ñaøn voi ñi ñuûng ñænh trong röøng .
 ..
Choù soùi ruù nghe rôïn ngöôøi .
 .
 TUAÀN 24: MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ : TÖØ NGÖÕ VEÀ LOAØI LOAØI THUÙ 
 DAÁU CHAÁM , DAÁU PHAÅY 
 1/ Tìm teân caùc loaøi thuù röøng ñeå ñieàn tieáp vaøo choã troáng :
Nhöõng loaøi thuù döõ . M : sö töû,..
Nhöõng loaøi thuù hieàn laønh . M: nai ,..
Nhöõng loaøi thuù coù doùc daùng to lôùn . M: voi ,.
Nhöõng loaøi thuù coù doùc daùng nhoû beù . M : soùc ,.
 2/ Choïn töø thích hôïp trong ngoaëc ñôn ( khoûe , nhanh , döõ , hieàn ) ñieàn vaøo choã troáng ñeå hoaøn chænh caùc thaønh ngöõ sau :
 a) nhö coïp . b) nhö voi .
 c) .nhö nai röøng . d)..nhö soùc .
 3 / Ñieàn daáu chaám hay daáu phaåy thích hôïp trong ñoaïn vaên sau :
 Coø vaø Vaïc laø hai anh em nhöng tính neát raát khaùc nhau Coø thì ngoan ngoaõn chaêm chæ hoïc taäp saùch vôû saïch seõ luoân ñöôïc thaày yeâu baïn meánï coøn Vaïc thì löôøi bieáng suoát ngaøy chæ naèm nguû 
 Coø baûo maõi Vaïc chaúng nghe 
 ( Truyeän coå Vieät Nam )
 TUAÀN 25: MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ : TÖØ NGÖÕ VEÀ SOÂNG BIEÅN 
 ÑAËT VAØ TRAÛ LÔØI CAÂU HOÛI VÌ SAO?
 1/ Chia caùc töø ngöõ döôùi ñaây thaønh hai nhoùm : Töø ngöõ chæ soâng suoái ; Töø ngöõ chæ bieån caû .
 Soâng,suoái,bieån,bieån caû,bieån khôi,keânh,keânh raïch,möông maùng ,thaùc gheành,bôø bieån,baõi bieån,cöûa bieån,loøng bieån,ñaùy bieån,ñaûo,quaàn ñaûo,vònh,ñe, keø , ñaäp .
 Töø ngöõ chæ soâng suoái 
 Töø ngöõ chæ bieån caû
 2 / Cho ba töø : haûi quaân , haûi ñaûo , haûi saûn .
 - Nghóa cuûa tieáng haûi trong ba töø treân ñaây laø gì ?
.
Em tìm theâm cacù töø coù tieáng haûi vôùi nghóa nhö treân . ( M : haûi ñaêng , 
Giaûi nghóa caùc töø haûi ñaêng , haûi saûn . 
3/ Ñaët caâu hoûi cho moãi phaàn in ñaäm trong moãi caâu sau :
Hoâm qua , em ñi hoïc muoän vì möa .
..
Caù treân soâng Nhueä cheát nhieàu vì nöôùc soâng bò oâ nhieãm naëng .
..
TUAÀN 26 : MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ : TÖØ NGÖÕ VEÀ SOÂNG BIEÅN . DAÁU PHAÅY 
1/ Em tìm theâm caùc töø ngöõ :
Chæ caùc phöông tieän giao thoâng thöôøng ñi treân soâng . M : saø lan ,...
Caùc coâng trình gaén vôùi soâng . M: ñaäp ,
Boä phaän cuûa con soâng . M: cöûa soâng ,..
 2/ Em tìm nhöõng töø coù tieáng bieån :
Chæ caùc boä phaän cuûa bieån . M : bôø bieån ,.
Chæ thôøi tieát ôû bieån . M: baõo bieån ,
Chæ loaøi vaät soáng ôû bieån . M: caù bieån ,
 3/ Khoâi phuïc daáu phaåy trong ñoaïn vaên sau : 
 Hoïc sinh laøm :
 Trôøi veà khuya gioù caøng se laïnh.Nhöõng con soùng vaãn thi nhau voã veà vuoát ve bieån khieán em caøng thích ôû laïi vuøng bieån . Ñaém mình trong khoâng khí maùt meû naøy em muoán ru mình vaøo giaác nguû eâm ñeàm ñeå mô thaáy mình goái ñaàu treân nhöõng con soùng chaïy tít ra xa roài laïi chaïy vaøo rì raøo thì thaàm keå chuyeän veà söï giaøu ñeïp cuûa ñaïi döông .
 ( Traàn Thò Hoàng Loan )
 BAØI SÖÛA 
 Trôøi veà khuya gioù caøng se laïnh.Nhöõng con soùng vaãn thi nhau voã veà vuoát ve bieån khieán em caøng thích ôû laïi vuøng bieån . Ñaém mình trong khoâng khí maùt meû naøy em muoán ru mình vaøo giaác nguû eâm ñeàm ñeå mô thaáy mình goái ñaàu treân nhöõng con soùng chaïy tít ra xa roài laïi chaïy vaøo rì raøo thì thaàm keå chuyeän veà söï giaøu ñeïp cuûa ñaïi döông .
 ( Traàn Thò Hoàng Loan )
 TUAÀN 27 : OÂN TAÄP 
 1 / Em ñoïc caùc caâu döôùi ñaây cuûa nhaø vaên Vuõ Tuù Nam vieát veà caây gaïo . Trong töøng caâu , em haõy tìm boä phaän traû lôøi cho caâu hoûi khi naøo ?
Muøa xuaân , caây gaïo goïi ñeán bao nhieâu laø chim .
Heát muøa hoa, chim choùc cuõng vaõn .
Muøa ñoâng, caây chæ coøn nhöõng caønh trô truïi, caèn coãi .
Ñeán ngaøy thaùng , caây laïi nhôø gioù phaân phaùt ñi khaép choán nhöõng boâng gaïo traéng xoùa , nuoät naø .
 2/ Döôùi ñaây laø caùc caâu cuûa nhaø vaên Traàn Hoaøi Döông . Em haõy ñaët caâu hoûi cho boä phaän caâu ñöôïc in ñaäm .
Tröôùc nhaø , maáy caây hoa giaáy nôû hoa töng böøng .
 .
Treân ñöôøng phoá , caây coái trô truïi khaúng khiu .
..
Moät ñaùm maây lôùn ñang troâi treân baàu trôøi .
.
.
Töø phía bôø beân kia , moät ñaøn seû naâu ñang xoaûi caùnh vöôït qua hoà nöôùc .
 3/ Tìm boä phaän caâu traû lôøi cho caâu hoûi nhö theá naøo ?
Maáy hoâm lieàn , trôøi möa lieân mieân khoâng döùt .
Caùc cöûa lôùn nhoû cuûa caùc nhaø ñeàu ñoùng im lìm , laëng leõ.
Maøu ñoû vaãn chaùy baäp buøng treân voøm caây gaïo .
Gioù vaãn thoåi aøo aït , teâ buoát . 
TUAÀN 28 : MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ : TÖØ NGÖÕ VEÀ CAÂY COÁI 
 ÑAËT VAØ TRAÛ LÔØI CAÂU HOÛI ÑEÅ LAØM GÌ ?
 DAÁU CHAÁM , DAÁU PHAÅY
 1/ Töø naøo trong ngoaëc (caây löông thöïc, caây boùng maùt, caây coâng nghieäp, caây laáy goã ) phuø hôïp vôùi moãi nghóa sau :
Caây coù taùn laù roäng vaø sum seâ, coù theå che maùt cho ngöôøi ngoài ôû döôùi .
_ .
Caây cung caáp nguyeân lieäu cho coâ

File đính kèm:

  • docBAI TAP NANG CAO LOP2.doc