Bài tập cơ bản và nâng Vật lý 6

doc11 trang | Chia sẻ: minhhong95 | Ngày: 17/10/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập cơ bản và nâng Vật lý 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 CHÖÔNG I 
 	 ÑO ÑOÄ DAØI
-Ñeå ño ñoä daøi cuûa moät vaät , ngöôøi ta duøng thöôùc. Coù nhieàu loaïi 
thöôùc khaùc nhau: thöôùc xeáp, thöôùc cuoän, thöôùc daây
	-Ñôn vò ño ñoä daøi trong heä thoáng ñôn vò ño hôïp phaùp cuûa nöôùc
 ta laø meùt (m).
-Ngoaøi ra coøn coù caùc ñôn vò :
1dm = 0,1m	 (hoaëc 1m = 10dm)
	1cm = 0,01m	 (hoaëc 1m = 100cm)
	1mm = 0,001m	 (hoaëc 1m = 1000mm)
	1km = 1000m	 	(hoaëc 1m = 0,001km)
-Khi ño, caàn phaûi bieát :
	* Giôùi haïn ño (GHÑ) cuûa thöôùc laø ñoä daøi lôùn nhaát ghi treân
 thöôùc.
	* Ñoä chia nhoû nhaát (ÑCNN) cuûa thöôùc laø ñoä daøi giöõa hai vaïch
 chia lieân tieáp treân thöôùc.
	* Khi ghi keát quaû, phaàn soá leû ñöôïc tính theo ÑCNN cuûa thöôùc.
✍ BAØI TAÄP CÔ BAÛN
Caâu 1: Haõy keå teân caùc loaïi thöôùc sau ñaây :
a)	b)
	 Em haõy cho bieát caùc loaïi thöôùc treân ñöôïc duøng trong tröôøng hôïp naøo ?
Caâu 2: Haõy choïn thöôùc phuø hôïp (coät beân phaûi ) ñeå ño caùc ñoái töôïng ( coät beân traùi) :
Ñoái töôïng
Thöôùc
Chieàu daøi lôùp hoïc.
Dieän tích cuûa saân.
Chieàu cao cuûa ngöôøi.
Ñöôøng kính cuûa ruoät buùt bi.
Chu vi mieäng coác.
Chi tieát maùy.
Thöôùc cuoän.
Thöôùc keû.
Thöôùc xeáp.
Thöôùc daây.
Thöôùc keïp.
Caâu 3: Thöôùc daây (duøng ño quaàn aùo) coù theå ñöôïc duøng trong ngaønh moäc ñöôïc khoâng ?
Caâu 4: Ñeå ño dieän tích cuûa moät thöûa ruoäng coù kích thöôùc khoaûng 10 ´ 15 (m), baïn A duøng thöôùc xeáp coù GHÑ 1m, baïn B duøng thöôùc cuoän coù GHÑ 20m. Neáu laø em, em löïa choïn pheùp ño cuûa ai ? 
Caâu 5: Moät baïn duøng thöôùc ño dieän tích tôø giaáy hình vuoâng vaø ghi keát quaû : 104 cm2. Baïn aáy ñaõ duøng thöôùc ño coù ÑCNN :
	a- 1cm
	b- nhoû hôn 1cm.
	c- lôùn hôn 1cm.
Caâu 6: Ngoaøi caùc ñôn vò ño thoâng duïng hieän nay laø meùt, coøn moät soá ñôn vò ño chieàu daøi khaùc :
 1 inh (inch) = 2,54 cm (chieàu daøi moät loùng ngoùn tay).
 1 fut (foot) 	 = 12 in = 30,48 cm (chieàu daøi baøn chaân).
 1 daëm (mile) = 5280 ft = 1,6093440km.
a) Maøn hình cuûa moät maùy vi tính 17 inh (17” ) coù yù nghóa gì ?
b) Khi ñi baèng maùy bay töø TP Hoà Chí Minh ñeán Haø Noäi, haønh khaùch ñöôïc thoâng baùo maùy bay ñang ôû ñoä cao 33.000 ft. Em haõy chuyeån giaù trò treân ra ñôn vò meùt.
✍ HÖÔÙNG DAÃN 
Caâu 1: a) thöôùc cuoän; b) thöôùc keïp
Caâu 2: 	Choïn thöôùc ño phuø hôïp theo quy taéc sau :
	-Öôùc löôïng chieàu daøi vaät caàn ño vaø choïn GHÑ phuø hôïp.
	-Tuøy theo yeâu caàu ñoä chính xaùc maø choïn ÑCNN phuø hôïp.
	-Thuaän tieän trong thao taùc, traùnh ño vaø coäng caùc chieàu daøi lieân tieáp.
 	Chieàu daøi lôùp hoïc: 	thöôùc cuoän.
	Dieän tích cuûa saân : 	thöôùc cuoän.
	Chieàu cao cuûa ngöôøi : 	thöôùc xeáp.
	Ñöôøng kính cuûa ruoät buùt bi : 	thöôùc keïp.
	Chu vi mieäng coác : 	thöôùc daây.
 	 	Chi tieát maùy : 	thöôùc keïp.
Caâu 3: Coù theå duøng thöôùc daây trong ngaønh moäc ñeå ño chieàu daøi caùc chi tieát khoâng thaúng.
Caâu 4: Baïn B chæ keùo thöôùc cuoän vaø tieán haønh 2 laàn ño, trong khi baïn A phaûi ñaët thöôùc ño taát caû laø 25 laàn. Vì vaäy caùch ño cuûa baïn B seõ cho keát quaû chính xaùc hôn.
Caâu 5: Neáu choïn thöôùc ño coù ÑCNN 1cm thì caïnh hình vuoâng coù theå laø 10, 11, 12cm vaø dieän tích töông öùng laø 100 cm2, 121cm2, 144cm2. 
Coøn 10,2cm ´ 10,2cm = 104,04cm2 » 104 cm2. Vì vaäy, ÑCNN cuûa thöôùc nhoû hôn 1cm.
Caâu 6: a) Maøn hình 17 inh coù nghóa laø ñöôøng cheùo cuûa maøn hình daøi 17 inh = 17´ 2,54cm = 43,18cm.
b) Ñoä cao cuûa maùy bay laø 33.000 ´ 0,3048 = 10.058,4 m. (ÔÛ ñoä cao naøy, maùy bay khoâng bò aûnh höôûng bôûi thôøi tieát).
-Moät ñôn vò thieân vaên (ÑVTV) laø khoaûng caùch töø Maët Trôøi ñeán Traùi Ñaát vaøo khoaûng 150 trieäu km. Ñeå ñi ñöôïc khoaûng caùch naøy, aùnh saùng maát 8 phuùt trong khi moät maùy bay phaûn löïc (Boeing, Airbus) phaûi bay roøng raõ suoát 18 naêm.
-Moät naêm aùnh saùng (n.a.s) laø khoaûng caùch maø aùnh saùng ñi trong moät naêm. Ñeå ñeán ngoâi sao gaàn nhaát, phaûi maát 4 naêm aùnh saùng. Ñeå ñi baèng maùy bay phaûn löïc, phaûi maát bao nhieâu trieäu naêm ?
Ñeå treo boùng ñeøn leân ñænh moät ngoïn caây, baïn Phuù caàn öôùc löôïng chieàu cao cuûa ngoïn caây tröôùc nhaø. Trong tay baïn Phuù chæ coù thöôùc keû vaø moät vieân phaán. Em haõy giuùp ñôõ baïn Phuù.
 	 ÑO THEÅ TÍCH CHAÁT LOÛNG
- Ñôn vò cuûa theå tích laø m3. Caùc ñôn vò khaùc laø :
	1dm3 = 1 lít (l)	
	1dm3 = 0,001 m3 	hoaëc 	1m3 = 1000 dm3
	1cm3 = 0,001 dm3 	hoaëc 	1dm3 = 1000 cm3
- Ñeå ño theå tích chaát loûng, ta duøng caùc bình chia ñoä, can,
 ca, chai.coù theå tích ñaõ bieát.
- Khi choïn duïng cuï ño, ta phaûi bieát GHÑ vaø ÑCNN. Keát quaû 
 ñöôïc laøm troøn theo vaïch chia gaàn vaät nhaát.
✍ BAØI TAÄP CÔ BAÛN
BAØI TAÄP SOÁ 1
Xem hình veõ sau ñaây, khi ñoïc theå tích, coù 3 keát quaû : 60cm3; 70cm3; 66cm3. Em haõy cho bieát keát quaû naøo ñuùng ? Taïi sao ?
BAØI TAÄP SOÁ 2
Treân moät oáng tieâm coù ghi caùc ñôn vò : ml/cc. YÙ nghóa cuûa caùc ñôn vò ñoù ?
BAØI TAÄP SOÁ 3
Ñuùng hay sai :
	A-Moät chai nöôùc moät lít coù theå chöùa 150 cm3 nöôùc.
	B-Moät chai nöôùc 33 cl coù theå chöùa 150 cm3 nöôùc.
	C-Ñoå vaøo chai 300 cm3 nöôùc, sau ñoù ñoå theâm 300 cm3 daàu. Trong chai coù toång coäng 600 cm3 chaát loûng.
BAØI TAÄP SOÁ 4
Caùc chaäu A vaø B coù daïng hình laäp phöông (taát caû caùc caïnh ñeàu baèng nhau).
Ñoå nöôùc töø chaäu A vaøo chaäu B thì möïc nöôùc trong chaäu B naèm ôû ñaâu ?
BAØI TAÄP SOÁ 5
Haõy bieán ñoåi caùc ñôn vò :
a) 0,6m3 	=	......dm3 	= ...........lít.
b) 15 lít 	= ........m3	=.......cm3.
c) 1ml	=......cm3	=..........lít.
d) 2m3	=.........lít	=.......cm3.
Caâu 6: Haõy xaùc ñònh ÑCNN cuûa moãi bình chia ñoä sau vaø ñoïc theå tích cuûa löôïng chaát loûng trong bình chia ñoä. Ñôn vò ño theå tích ghi treân caùc bình laø cm3.
Caâu 7: Haõy choïn giaù trò theå tích ôû coät beân traùi cho phuø hôïp duïng cuï ôû coät phaûi. 
Duïng cuï
Theå tích
a) AÁm ñun nöôùc
b) Bình taém nöôùc noùng
c) Coác nhoû
d) Thuøng phuy
e) Boàn cuûa xe chô ûxaêng 
f) Hoà bôi
1) 20 cm3
2) 30 lít
3) 1,5 lít 
4) 15 m3
5) 1000 m3
6) 200 lít
Caâu 8: Trung bình, moãi ngöôøi daân ôû thaønh phoá hieän nay tieâu thuï moãi ngaøy 80 lít nöôùc.
 Neáu moãi gia ñình coù 4 ngöôøi thì trong moät thaùng seõ tieâu thuï bao nhieâu khoái nöôùc.
Caâu 9: Moät hoà bôi coù chieàu roäng 4m, chieàu daøi 20m, chieàu cao 1,5m. Tính theå tích nöôùc chöùa trong hoà bôi ?
Caâu 10: Haõy tìm caùch ño theå tích moät gioït nöôùc.
Caâu 11: Nöôùc roø ræ qua ñöôøng oáng nöôùc cuûa moät hoä gia ñình trung bình moät gioït trong moät giaây; 40 gioït coù theå tích 1cm3. Tính theå tích nöôùc roø ræ qua ñöôøng oáng trong moät thaùng .
Caâu 12: Coù caùc duïng cuï ñong vôùi theå tích nhö sau :
1l; 0,5l; 20 cm3; 10 cm3; 5 cm3; 2 cm3; 1 cm3
Laøm theá naøo ñeå coù ñöôïc caùc theå tích chaát loûng sau ñaây : 
3 cm3; 19 cm3; 2 4 cm3; 73 cm3; 93 cm3; 1,39l; 4,257l.
✍ HÖÔÙNG DAÃN 
Caâu 1: Vôùi vò trí ñaët maét naèm ngang thì keát quaû ñoïc ñuùng laø 66cm3.
Caâu 2: ml laø ñôn vò cuûa mililít; coøn cc chính laø cm3; 1ml = 1cc
Caâu 3: 	A ñuùng; B vaø C sai. (Daàu hoûa hoøa tan moät ít trong nöôùc neân theå tích hoãn hôïp giaûm).
Caâu 4: Möïc nöôùc trong chaäu A naèm ôû moät nöûa cuûa vaïch chia.
Caâu 6: a) 1 cm3 vaø 77cm3	b) 1 cm3 vaø 226 cm3
	c) 5 cm3 vaø 80 cm3	d) 1 cm3 vaø 44 cm3
Caâu 7: a) AÁm ñun nöôùc	: 1,5 lít 
	b) Bình taém nöôùc noùng	: 30 lít
c) Coác nhoû	: 20 cm3
d) Thuøng phuy	: 200 lít
e) Boàn cuûa xe chôû xaêng : 15 m3
f) Hoà bôi 	: 1000 m3
Caâu 8: Löôïng nöôùc tieâu thuï trong moät ngaøy :
	4ngöôøi ´ 80 lít/ngöôøi = 320 lít
	Löôïng nöôùc tieâu thuï trong 1 thaùng : 	
320 lít/ngaøy ´ 30 ngaøy = 9600 lít = 9,6 m3.
Caâu 9: 120 m3
Caâu 10: Nhoû vaø ñeám soá gioït nöôùc vaøo moät oáng chia ñoä. Theå tích moät gioït nöôùc baèng theå tích ñoïc treân bình chia cho soá gioït. Soá gioït caøng nhieàu thì ñoä chính xaùc caøng cao.
Caâu 12: Moãi phuùt coù 60 gioït töùc 1,5 cm3 nöôùc roø ræ. Moät thaùng (30 ngaøy) coù 43200 phuùt töùc laø 64800 cm3 hay 64,8 lít nöôùc bò thaát thoaùt.
1m3 coù 1.000.000 cm3. Vaäy , neáu ta duøng oáng nöôùc coù tieát dieän laø 1 cm3, ñeå chöùa heát löôïng nöôùc treân thì chieàu daøi oáng nöôùc laø 1.000.000cm töùc laø 10km.
Em haõy trình baøy phöông aùn thí nghieäm ñeå ño theå tích phaàn roãng cuûa moät boâng lau baûng hình hoäp.

File đính kèm:

  • docBai tap Do do dai.doc