Bài kiểm tra số 1 - Môn Sinh 9

doc1 trang | Chia sẻ: hong20 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra số 1 - Môn Sinh 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài kiểm tra số 1 Làm ở nhà
Câu 1: 
Cho biết:	 Đoạn mạch gốc ADN gồm 5 bộ ba :
- XGG-TTA-XGX-TAG-GXX-
(1) (2) (3) (4) (5)
 - Hãy viết bộ ba thứ (3) tương ứng trên mARN.
 - Nếu tARN mang bộ ba đối mã là XGX thì sẽ ứng với bộ ba thứ mấy trên mạch gốc?
Câu2: Vì sao đột biến thường có hại cho sinh vật? Tại sao nói tính có hại của đột biến gen chỉ là tương đối?
Câu3: Trong sản xuất có những cách nào để tạo ra thể tam bội (3n) và thể tứ bội (4n) ?
Câu4: Cho 3 cặp gen nằm trên 3 cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau kí hiệu: A, a; B, b; D, d; mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn.
 1. Cho cây mang 3 tính trội lai phân tích. Xác định kiểu gen P?
 2. Cho một cây có kiểu gen AabbDd lai với cây có kiểu gen AaBbdd tạo F1.
Xác định số kiểu gen và tỷ lệ kiểu gen F1 (không yêu cầu viết cụ thể kiểu gen)?
Xác định tỷ lệ kiểu gen mang 1 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn ở F1(không yêu 
cầu viết cụ thể kiểu gen)?
 c. Cho 2 cây mang 3 cặp gen nói trên giao phấn với nhau được thế hệ lai có tỷ lệ kiểu hình 9:3:3:1. Hãy xác định kiểu gen của P?
Câu5 ở lúa tính trạng thân cao tương phản với thân thấp; tính trạng hạt tròn tương phản với hạt dài. Trong một số phép lai, ở F1 người ta thu được kết quả như sau:
 - Phép lai 1: 135 cây lúa thân cao, hạt tròn : 46 cây lúa thân thấp, hạt tròn.
 - Phép lai 2: 183 cây lúa thân thấp, hạt dài : 62 cây lúa thân thấp, hạt tròn.
Cho biết: các gen quy định các tính trạng đang xét nằm trên các NST khác nhau. Hãy xác định kiểu gen của P và F1 ?
Câu 6 Một phân tử mARN có tỷ lệ các loại ribônuclêôtit A : U : G : X = 5:7:9:11
 a. Xác định tỷ lệ mỗi loại nuclêôtit trong đoạn ADN đã tổng hợp nên phân tử mARN này?
 b. Nếu số lượng nuclêôtít của gen( đoạn ADN) là 3000. Hãy tính số lượng nuclêôtít từng loại?
Câu 7 Giả sử ở người, alen A quy định túc xoăn, a quy định túc thẳng. B quy định mắt đen, b quy định mắt nõu. Hai cặp alen này phõn li độc lập.
 a. Bố cú túc thẳng, mắt nõu thỡ mẹ phải cú kiểu gen, kiểu hỡnh như thế nào để sinh con chắc chắn cú túc xoăn, mắt đen?
 b. Trong một gia đỡnh, bố và mẹ đều túc xoăn, mắt đen sinh con đầu lũng túc thẳng, mắt nõu thỡ những người con kế tiếp cú thể cú kiểu gen, kiểu hỡnh như thế nào?
 c. Khi cho lai hai cỏ thể cú kiểu gen AaBb ì AaBb thỡ ở đời con, số cỏ thể mang cả hai cặp gen đồng hợp là bao nhiờu?

File đính kèm:

  • docbai kiem tra so 1 v2.doc
Đề thi liên quan