Bài kiểm tra giữa học năm học: 2008 - 2009 môn: Toán lớp: 1

doc5 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 18/10/2018 | Lượt xem: 257 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra giữa học năm học: 2008 - 2009 môn: Toán lớp: 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hoỹ vaỡ tón: ...............................................................................................................Lồùp:..........................Sọỳ phaùch:..............................
Càừt theo õổồỡng naỡyα...................................................................................................................................................................................
SP
TRặÅèNG TIÃỉU HOĩC HAÍI KHÃ BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 
 ĐIỂM Chữ ký GK NĂM HỌC: 2008 - 2009
 Mụn: Toỏn - Lớp: 1
 (Thời gian: 40 phỳt)
Bài 1: (1,5 õ) Điền số vào ô trống. 
0
2
5
7
9
10
Bài 2: (2,5õ) Điền dấu > , < , = vào chỗ chấm thích hợp:
 4. . . . . . . . ..2 + 2 2 + 1 ................ 4 
 5................. 3 + 2 3 + 2 ................ 4 3 + 2............ 2 + 3
Bài 3: (2,5õ) Điền số vào chỗ chấm.
 a. 3 + 1 = . . . . . . ..; 2 + ...............= 4 ; 3 + 0 + 1 = . . .. . .. 
 b. 3 4 
 + ; + 
 ............ 1 
 	 5 	 ....................	
Bài 4: (1õ) Trong các số sau: 3, 7, 6, 4, 9.
 Số nào lớn nhất: ..........
 Số nào bé nhất: .............
Bài 5: (2 điểm) Viết phép tính thích hợp:
/ / / /
 /
(0,5 điểm trỡnh bày)
(1 điểm trỡnh bày)
Hoỹ vaỡ tón: ...............................................................................................................Lồùp:..........................Sọỳ phaùch:..............................
Càừt theo õổồỡng naỡyα...................................................................................................................................................................................
SP
TRặÅèNG TIÃỉU HOĩC HAÍI KHÃ BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 
 ĐIỂM Chữ ký GK NĂM HỌC: 2008 - 2009
 Mụn: Toỏn - Lớp: 3
 (Thời gian: 40 phỳt)
Bài 1: Đặt tính và tính: (4đ )
 429 + 216 ; 651 - 344 ; 54: 6 ; 28 x 7
 .................................... ............................... .............................. .................................
 .................................... ............................... ............................... ................................
 .................................... ............................... .............................. .................................
 .................................... ............................... ............................... ................................
Bài 2: Tìm Y: (2đ )
 Y : 6 = 17 36 = 4 x Y
........................................................................ .........................................................................
........................................................................ .........................................................................
........................................................................ .........................................................................
Bài 3: (2đ ) Cú 63 học sinh xếp thành cỏc hàng, mỗi hàng cú 7 học sinh. Hỏi xếp được bao nhiờu hàng ?
 Bài giải
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Bài 4 ( 2 đ ): Trong hỡnh bờn cú bao nhiờu hỡnh vuụng ? cú bao nhiờu hỡnh tam giỏc ?
Cú ................................hỡnh vuụng.
Cú ................................ hỡnh tam giỏc. 
Hoỹ vaỡ tón: ...............................................................................................................Lồùp:..........................Sọỳ phaùch:..............................
Càừt theo õổồỡng naỡyα...................................................................................................................................................................................
SP
TRặÅèNG TIÃỉU HOĩC HAÍI KHÃ BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 
 ĐIỂM Chữ ký GK NĂM HỌC: 2008 - 2009
 Mụn: Toỏn - Lớp: 4
 (Thời gian: 40 phỳt)
Bài 1: Tớnh giỏ trị biểu thức:(3đ)
 3862 + 1248 - 1800 ; 	 168 x 2 : 6 x 4 ; 	7820 - 5000 : ( 726 : 6 - 113 )
................................................................... ...................................................................... ..................................................................................
................................................................... .................................................................... .................................................................................
................................................................... ...................................................................... ................................................................................
................................................................... ....................................................................... ................................................................................
	Bài 2: Đỳng ghi Đ, sai ghi S vào ụ trống: ( 2đ ).
5 tấn 5 yến = 5005 Kg
5 tấn 5 yến = 5050 Kg
5 giờ 12 phỳt = 302 phỳt
5 giờ 12 phỳt = 312 phỳt 
 Bài 3.(2đ) Trả lời cỏc cõu hỏi sau:
 a, Năm 2008 thuộc thế kỉ nào:
 b, Thế kỉ XXI kộo dài từ năm nào đến nào:
Bài 4. ( 3 đ )
Cho nửa chu vi của hỡnh chữ nhật là 31 cm, chiều dài hơn chiều rộng 7 cm. Tớnh diện tớch của hỡnh chữ nhật đú?
Bài giải
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hoỹ vaỡ tón: ...............................................................................................................Lồùp:..........................Sọỳ phaùch:..............................
Càừt theo õổồỡng naỡyα...................................................................................................................................................................................
SP
TRặÅèNG TIÃỉU HOĩC HAÍI KHÃ BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 
 ĐIỂM Chữ ký GK NĂM HỌC: 2008 - 2009
 Mụn: Toỏn - Lớp: 2
 (Thời gian: 40 phỳt)
Bài 1: Âàỷt tờnh rọửi tờnh: (2õ) 
 36 + 36 ; 35 + 17 ; 69 + 8 ; 30 + 66
 .............................................. ..................................... ..................................... .................................... 
 .............................................. ..................................... ..................................... ..................................... . ............................................... .................................... ...................................... ..................................... 
 ............................................ ....................................... ...................................... .....................................
 >,< ,=
Baỡi 2: (2õ) Âióửn dỏỳu vaỡo chọứ chỏỳm:
 9 + 7 ........ 7 + 8 ; 15 + 8 ........ 28 - 3 
 28 + 9 ........ 18 + 7 ; 17 + 9 ........ 19 + 7 ; 
Baỡi 3: (3õ) Lớp 2 A cú 15 học sinh nữ. số học sinh nam nhiều hơn học sinh nữ là 6. Hỏi lớp 2 A cú bao nhiờu học sinh nam.
 Bài giải
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Âaùp sọỳ:......................................
 Baỡi 4: (2õ) Trong hỡnh bờn cú : 
 a/ Cú mấy hỡnh tam giỏc: .......................................
 b. Cú mấy hỡnh tứ giỏc:................................................................
 Baỡi 5: (1õ) Viết số thớch hợp vào ụ trống:
2
4
6
12
18
Hoỹ vaỡ tón: ...............................................................................................................Lồùp:..........................Sọỳ phaùch:..............................
Càừt theo õổồỡng naỡyα...................................................................................................................................................................................
SP
TRặÅèNG TIÃỉU HOĩC HAÍI KHÃ BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 
 ĐIỂM Chữ ký GK NĂM HỌC: 2008 - 2009
 Mụn: Toỏn - Lớp: 5
 (Thời gian: 40 phỳt)
PHẦN I ( 5 đ ) : Khoanh vào chữ đặt trước cõu trả lời đỳng:
1. (1,5 đ )Trong cỏc số 387,57 ; 283,75 ; 38,756 ; 843,79. số cú chữ số 7 ở hàng phần trăm là:
A . 387,57 ; B. 283,75 ; C . 38,756 ; D . 843,79
2. ( 1đ ) Viết dưới dạng số thập phõn được :
 	 A. 7,0 ; 	B. 70,0 ; 	C. 0,07; 	 D. 0,7
3. ( 1,5đ ) Số bộ nhất trong cỏc số:
7,98 ;	 8,79 ; 	 6,99 ; 	 7,87 :
A. 7,98 ;	 B . 8,79 ; 	C. 6,99 ;	 D. 7,87 :
4. ( 1đ ) 3,08 ha = .........................m2
 Khoanh vào số thớch hợp để điền vào chỗ chấm trờn:
A. 38000 ;	 	B. 30800 ; 	C. 30080 ; 	D. 30008:
PHẦN II: ( 4,5 )
1.(1,5đ) Viết số thập phõn thớch hợp vào chỗ chấm chấm:
4 kg 96 g = ............................................kg ;
63000 m2 = ........................................ ha ;
12 kg = ..................................................tấn ;
2. ( 3đ )Mua 27 bộ quần ỏo như nhau hết 936000 đồng. Hỏi mua 9 bộ quần ỏo như thế phải trả bao nhiờu tiền ? 
 Bài giải
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Âaùp sọỳ:............................
(0,5 điểm trỡnh bày)

File đính kèm:

  • docTOAN1_GIUAKYI_H.KHE.doc