Bài kiểm tra định kì lần IV năm học 2009 - 2010 môn Toán khối 1

doc1 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 231 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra định kì lần IV năm học 2009 - 2010 môn Toán khối 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phßng GD&§T Lôc nam
Tr­êng TH b¶o §µi
Hä vµ tªn:................................
Líp 1........
Bµi kiÓm tra ®Þnh k× lÇn Iv
n¡M HäC 2009 - 2010
MOÂN :TOAÙN –KHOÁI MOÄT
 (Thêi gian lµm bµi 45 phót)
Caâu 1: Ñieàn soá, vieát soá (3 ñieåm)
Ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng : ( 1 ñieåm )
90
94
100
Vieát caùc soá: (1 ñieåm)
Ba möôi tö:  	Naêm möôi moát:..
Baûy möôi saùu: 	Chín möôi laêm:
Vieát caùc soá : 62 ; 85 ; 58 
Theo thöù töï töø beù ñeán lôùn:.
Theo thöù töï töø lôùn ñeán beù:..
Caâu 2: (4 ñieåm)
a)Tính ( 2 ñieåm )
 75 - 5 =  	87 – 50 =.
 30 + 40 = .. 	64 + 4 - 2 = .
b) Ñaët tính roài tính: (2ñieåm)
 46 + 23 91 + 4 68 – 23 58 – 3
 . .. .. 
 .. ..  
 .  . ..
Caâu 3: (2 ñieåm)
 Haø vaø Lan haùi ñöôïc 65 boâng hoa ,rieâng Haø haùi ñöôïc 35 boâng hoa .Hoûi Lan haùi ñöôïc bao nhieâu boâng hoa ?
Baøi giaûi
.
.
..
Caâu 4 : Veõ ñoaïn thaúng coù ñoä daøi 9 cm : (1 ñieåm)

File đính kèm:

  • docDe khao sat cuoi ky II mon Toan L1 20092010 01052010.doc