Bài kiểm tra định kì lần IV năm học 2009 – 2010 môn: Toán 1 - Trường TH Bảo Đài

doc3 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 43 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra định kì lần IV năm học 2009 – 2010 môn: Toán 1 - Trường TH Bảo Đài, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phßng GD&§T Lôc nam
Tr­êng TH b¶o §µi
Hä vµ tªn:................................
Líp 1........
Bµi kiÓm tra ®Þnh k× lÇn Iv
n¡M HäC 2009 – 2010
Mon: Toan Lop 1
 (Thêi gian lµm bµi 40 phót)
Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh: ( 2 ®iÓm)
38 + 41
..............
..............
..............
87+ 21
..............
..............
..............
19 + 60
..............
..............
..............
48 + 41
..............
..............
..............
Bµi 2: TÝnh: ( 1 ®iÓm)
28cm + 41cm =.............
68cm - 15cm = ............
27cm + 72cm =.............
66cm - 32cm = ............
Bµi 3: ( 1 ®iÓm)
a) Khoanh vµo sè bÐ nhÊt: 18	 ; 	90	; 	71	; 	69	; 	45
b) Khoanh vµo sè lín nhÊt: 21	 ; 	98	; 	59	; 	89	; 	17.
Bµi 4: a) §iÒn dÊu > ; < ; = vµo chç chÊm: (3 ®iÓm)
 66 + 20 ....... 70
 66 + 10 ....... 60 + 36
b) ViÕt sè thÝch hîp vµo « trèng:
69 + 20 ....... 80
70 + 18 ....... 90
29
49
69
c) §óng ghi ®, sai ghi s vµo « trèng:
a)	 12 	b)	18 	c)	14 	d)	15
 - - 	 + 	 + 
 	 2 	 6 	 3 	 2 
 10 2 	17 	15
Bµi 5: To¸n ®è (2 ®iÓm):
ChÞ cã 76 que tÝnh, em cã 13que tÝnh. Hái hai chÞ em cã tÊt c¶ bao nhiªu que tÝnh?
 Tãm t¾t Bµi gi¶i	
ChÞ cã : ....... que tÝnh
Em cã : ........ que tÝnh
TÊt c¶ cã:... que tÝnh?
Bµi 6 : ( 1 ®iÓm)
a) VÏ 4 ®iÓm ë trong h×nh tam gi¸c
 vµ 5 ®iÓm ë ngoµi h×nh tam gi¸c.
b) H×nh vÏ bªn:
 Cã ..... h×nh tam gi¸c.
 Cã ...... h×nh vu«ng.
Bµi 7: Baøi toaùn: 
Em ñöôïc nghæ moät tuaàn vaø 4 ngaøy .Hoûi em ñöôïc nghæ taát caû bao nhieâu ngaøy?
Moät tuaàn = ngaøy
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bµi 8:
Lôùp 1 coù 43 hoïc sinh lôùp 2 coù 41 hoïc sinh.
a)Hoûi caû hai lôùp coù taát caû bao nhieâu hoïc sinh
..................................................................................................................................................................................................................................
b) Coâ Vaân coù 50 veù xem xieác. Hoûi coù ñuû veù phaùt cho 2 lôùp Lớp 1 vaø Lớp 2 khoâng?
..................................................................................................................................................................................................................................
Bµi 9: Meï coù moät chuïc quaû tröùng gaø , baø cho meï theâm 24 quaû tröùng gaø nöõa.Hoûi Meï coù taát caû bao nhieâu quaû tröùng gaø?
Moät chuïc = . quaû tröùng gaø 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docDe kiem tra dinh ky mon Toan 1 cuoi HKII 20092010 01052010.doc