Bài dự thi học sinh giỏi cấp trường môn Toán lớp 1

doc3 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 16/10/2018 | Lượt xem: 58 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài dự thi học sinh giỏi cấp trường môn Toán lớp 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bµi dù thi häc sinh giái cÊp tr­êng
M«n : TOÁN LỚP 1
Thêi gian lµm bµi 60 phót
 Sè ph¸ch
Hä vµ tªn : ...........................................................Líp : .............Sè b¸o danh:.........
Phßng thi sè: ..........
 Tr­íc khi giao bµi cho gi¸m kh¶o, hiÖu tr­ëng räc ph¸ch theo dßng kÎ nµy.
___________________________________________________________________
§iÓm bµi thi
NhËn xÐt
Sè ph¸ch
Bµi 1 : ( 2 ®iÓm ) Cho c¸c sè 28 ; 17 ; 9 ; 8 ; 10 ; 0 ; 90 ; 55 ; 72 ; 42.
a . T×m trong d·y sè trªn : 
 - C¸c sè cã 1 ch÷ sè lµ sè nµo?:......
 - C¸c sè cã 2 ch÷ sè lµ sè nµo?: .. ... 
 - Sè nhá nhÊt cã 2 ch÷ sè lµ sè nµo?:................
 - Sè lín nhÊt cã 1 ch÷ sè lµ sè nµo?:..................
 b. XÕp c¸c sè trªn theo thø tù lín dÇn ? 
Bµi 2 : (2 ®iÓm) TÝnh : 
 40 + 14 – 3 = ......... 36 - 26 + 20 = ............
 64 + 5 - 20 = ........ 44 - 42 + 23 = ............
Bµi 3 : (2,5 ®iÓm) Trên cây bưởi có hai chục quả bưởi. Mẹ đã hái 10 quả. Hỏi trên cây còn bao nhiêu quả bưởi ?
 Häc sinh kh«ng viÕt vµo phÇn g¹ch chÐo nµy
.......
.....................................................................................................................
Bµi 4 : ( 2 ®iÓm ) 
 Líp 1B cã 13 häc sinh kh¸, 11 häc sinh giái. Hái líp 1B cã bao nhiªu häc sinh kh¸, giái ?	
Bµi 5: ( 0,5 ®iÓm) ViÕt c¸c sè ch½n chôc nhá h¬n 60 
Bµi 6 : ( 1 ®iÓm ) H×nh vÏ d­íi ®©y cã mÊy h×nh tam gi¸c?
 Cã.... h×nh tam gi¸c 

File đính kèm:

  • docDE THI HSG LOP 1 THAM KHAO 1.doc