25 Đề thi học sinh giỏi Toán Lớp 2

doc25 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 25/05/2021 | Lượt xem: 136 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu 25 Đề thi học sinh giỏi Toán Lớp 2, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỌ VÀ TấN:
LỚP:..
=== –à— ===
Đề kiểm tra học sinh giỏi
Môn Toán – Lớp 2
Bài 1: ( 5 điểm )
 a.Từ các chữ số 1, 3, 5, 7 hãy viết các số có hai chữ số khác nhau nhỏ hơn 50 rồi tính tổng của số lớn nhất và số nhỏ nhất trong các số đó .
- Các số đó là :.............................................................................................................
- Tổng của số lớn nhất và số nhỏ nhất là :...................................................................
 b. Điền vào ô trống chữ số thích hợp ( chữ số ở các ô khác nhau )
 + + + + + = 
Bài 2 : Điền số,điền dấu thích hợp vào ô trống :
 5 5 5 5 5 = 3 2 + 8 = 4 2
 4 4 4 4 4 = 5 1 + 2 7 = 7 + 2 4
 x x 4 = 6 x 8 x - 3 x = 10
Bài 3: Cho hình vẽ bên . Hãy gạch 2 gạch ( ) 
vào số ô tròn và gạch 1 gạch( ) vào 
số ô tròn còn lại .
Bài 4: Cho tam giác ABC có độ dài cạnh AB bằng nửa cạnh BC và bằng 5cm, độ dài cạnh AB = AC . Tính chu vi tam giác ABC .
 Tóm tắt Bài giải 
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Bài 5: a.Trên hình vẽ bên có 
................tam giác . 
...................tứ giác .
...................đoạn thẳng .
b. Tìm số còn thiếu : 
 4 3 6 2 
 9 1
 ?
HỌ VÀ TấN:
LỚP:..
=== –à— ===
Đề kiểm tra học sinh giỏi
Môn Toán – Lớp 2
Bài 1 :
1, Viết tất cả các số có hai chữ số mà hiệu hai chữ số là:........................................ 
.................................................................................................................................
2, Viết các số có hai chữ số khác nhau sao cho tổng hai chữ số bằng 8 :................
.................................................................................................................................
3, Tìm 2 số có tích bằng 12 và số bé bằng số lớn :
 Hai số đó là : .........................................................................................................
Bài 2 :
1, Điền số thích hợp vào ô trống :
 9
11
 14
 18
 44
2, Tìm x biết :
 38 < x + 31 - 6 < 44 .
 x = ....................
3, Điền số thích hợp vào ô trống :
 2 - 3 = 17 ; 32 - 1 < 52 - 38 .
Bài 3 :
 1, Đôi thỏ nhà Thu đẻ được 5 con. Vậy chuồng thỏ nhà Thu có đôi tai thỏ, 
 chân thỏ .
 2, Mai có 1 tá bút chì, Mai có ít hơn Lan 2 cái. Nga có nhiều hơn Mai nhưng ít hơn Lan. Hỏi ba bạn có bao nhiêu bút chì ?
 Tóm tắt Bài giải
..................................................................
..................................................................
.................................................................
..................................................................
.................................................................
................................................................
.................................................................
..........................................................
.........................................................
............................................................
...........................................................
.....................................................................................................................
.........................................................
Bài 4 :
 Hình vẽ bên có : B C
 hình tam giác.
 hình tứ giác.
 Tên các hình tứ giác là : ................................. E A D g 
 ........................................................................
HỌ VÀ TấN:
LỚP:..
=== –à— ===
Đề kiểm tra học sinh giỏi
Môn Toán – Lớp 2
Bài 1: (2 điểm)
- Với 3 chữ số 4, 0, 6. Viết tất cả các số có 2 chữ số 
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
- Viết tất cả các số có 2 chữ số mà chữ số hàng chục kém chữ số hàng đơn vị là 2
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Bài 2: 
a) Điền dấu + ; - vào ô vuông ( 2 điểm)
	90 o 80 o 30 o 40 o 20 = 100
	16 o 24 o 20 = 20
b) Tính nhanh 
	11 + 28 + 24 + 16 + 12 + 9
	27 + 45 – 27 – 45
Bài 3: ( 3 điểm)
	tìm 1 số biết rằng số đó cộng với 28 rồi cộng với 17 thì được kết quả là 82
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Bài 4: (2 điểm)
	Điền số thích hợp vào o sao cho tổng số ở 3 ô liền nhau = 49
25
8
Bài 5: Hình bên có (1 điểm)
 o hình tam giác
 o hình tứ giác
HỌ VÀ TấN:
LỚP:..
=== –à— ===
Đề kiểm tra học sinh giỏi
Môn Toán – Lớp 2
Bài 1: (4đ) a).Viết các số có 2 chữ số mà chữ số hàng đơn vị là 4:
.....................................................................................................................
 b)Tính tổng của số lớn nhất và số bé nhất trong các số vừa viết:
.....................................................................................................................
 c)Viết tiếp 3 số vào dãy:
 19, 16, 13, ......., ........., .........
Bài 2: ( 4đ)
Số bé nhất có 3 chữ số khác nhau là: ...............
Điền số thích hợp vào ô trống:
6 + = 25 80 - = 5 6 - 
9 + = 92
Bài 3: (3đ) 
a. Em học bài lúc 7 giờ tối.Lúc đó là ..................giờ trong ngày.
b.Một tháng nào đó có ngày chủ nhật là 17.Vậy ngày chủ nhật đầu tiên của tháng đó là ngày.............. 
Bài 4:(3đ): An và Bình chia nhau 18 nhãn vở.An lấy số nhãn vở nhiều hơn Bình và số nhãn vở của An nhỏ hơn 11.Vậy An đã lấy nhãn vở 
 Bình đã lấy nhãn vở 
 Bài 5 : (4đ): Lan và Hà đi câu cá.Lan câu được số cá bằng số liền sau số bé nhất có1 chữ số. Tổng số cá của hai bạn là số lớn nhất có 1 chữ số. Hỏi mỗi bạn câu được mấy con cá?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 6 : (2đ) Kẻ thêm 3 đoạn thẳng để hình vẽ có thêm 4 hình tam giác.
HỌ VÀ TấN:
LỚP:..
=== –à— ===
Đề kiểm tra học sinh giỏi
Môn Toán – Lớp 2
Bài 1: ( 5đ)
a, Viết tiếp 3 số vào dãy số sau:
3, 6, 9, 12..........,......,............,
40, 36, 32, 28..........,......,............,
b, Điền số vào ô trống để khi cộng 4 với ô liền nhau bất kỳ đều có kết quả bằng 30.
5
4
12
Bài2: ( 4đ)
a, Viết 10 số lẻ liên tiếp lớn hơn 19 và nhỏ hơn 100.
...........................................................................................................................
b, Tính hiệu số cuối và số đầu trong các số vừa viết:
...........................................................................................................................
Bài 3: ( 4đ)
a, Khoanh tròn vào chữ cái ( a, b, c) trước câu trả lời đúng.
a, 5 con gà a, 5 bông hoa
b, 7 con gà b, 6 bông hoa
c, 8 con gà c, 7 bông hoa
d, 6 con gà d, 9 bông hoa
b, Thứ sáu tuần này là ngày 20 vậy:
- Thứ sáu tuần trước là ngày:............
- Thứ sáu tuần sau là ngày:...............
Bài 4: ( 4đ)
a. Hà có 40 viên bi gồm hai màu xanh và đỏ. Hà cho Tú 14 viên bi xanh thì Hà còn 12 viên bi xanh. Hỏi Hà có bao nhiêu viên bi đỏ?
Tóm tắt:
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
Bài giải
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
HỌ VÀ TấN:
LỚP:..
=== –à— ===
Đề kiểm tra học sinh giỏi
Môn Toán – Lớp 2
Bài 1: Cho các chữ số 0, 1, 5, 6. 
 a) Hãy lập các số có 2 chữ số khác nhau từ các số đã cho.
Các số đó là: ..................................................................................................................................
b) Tính hiệu giữa số lớn nhất, số bé nhất.
...................................................................................................................................
c) Viết số nhỏ nhất có hai chữ số mà chữ số hàng chục gấp 2 lần chữ số hàng đơn vị: .
Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống:
a) 111, 222, 333, , , 
 + 25 : 8 x 7 - 19
b) 4 
Bài 3: a) Thứ hai tuần này là ngày 16 tháng 3. Thứ hai tuần trước là ngày . Thứ ba tuần sau là ngày .
	b) Thầy giáo có 25 quyển vở, thầy thưởng cho 6 học sinh, mỗi bạn 3 quyển vở. Hỏi sau khi thưởng thầy giáo còn lại bao nhiêu quyển vở?
Tóm tắt:
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
Bài giải
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
Bài 4: 
 Hình bên có:
 a) ....... hình tam giác
 b) ....... hình tứ giác.
HỌ VÀ TấN:
LỚP:..
=== –à— ===
Đề kiểm tra học sinh giỏi
Môn Toán – Lớp 2
Bài 1: (5 điểm)1. Cho các số 0; 2; 4
a) Lập các số có hai chữ số khác nhau từ các số trên là:..................................
b) Trong các số vừa lập được có số tròn chục nhỏ nhất là: ..............................
c) Viết số đó thành tích của hai thừa số liền nhau là:.......................................
2. Viết số thích hợp vào ô trống để khi cộng 4 số ở 4 ô liền nhau bất kì đều có kết quả là 50.
15
17
6
Bài 2: (6 điểm)1. Tìm :
a) - 25 = 75	b) : 3 = 3 ´ 3	c) - 15 < 3
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Hình tam giác ABC có chu vi là 24dm. Độ dài hai cạnh AB và BC bằng 18dm. Hỏi cạnh AC dài bao nhiêu đề-xi-mét?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 3: (5 điểm)Tùng có 18 viên bi, Toàn có 15 viên bi. Nam có số bi hơn Toàn và ít bi hơn Tùng. Hỏi Nam có bao nhiêu viên bi?
..................Tóm..tắt.........................................................Bài...giải..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 4: (4 điểm)
Hình vẽ bên có ă tam giác	
	có ă hình chữ nhật
HỌ VÀ TấN:
LỚP:..
=== –à— ===
Đề kiểm tra học sinh giỏi
Môn Toán – Lớp 2
Bài 1: Cho các số: 0, 1, 3, 5
 a. Lập các số có 2 chữ số khác nhau từ các số đã cho.
 b. Tính tổng các số chẵn lập được ở trên.
Bài 2: Viết số thích hợp vào c 
 a. 1, 3, 4, 7, 11, c , c , c 
 b 
 x 3 + 6 : 4 - 2
à
à
à
à
7
Bài 3:
 a. An sinh nhật ngày nào ? mà cứ 4 năm mới được tổ chức sinh nhật 1 lần ?
 b. Nếu Nam cho Hà 4 viên bi thì số bi của 2 bạn bằng nhau, và mỗi bạn có 18 viên bi. Hỏi trước khi cho Nam có bao nhiêu viên bi ? Hà có bao nhiêu viên bi ?
Bài 4: Hình vẽ bên 
- Có ...........hình tam giác
- Có ........... hình tứ giác
Bài 5:
	Trong một phép trừ có hiệu bằng số trừ và số bị trừ hơn số trừ 27 đơn vị. Hỏi số bị trừ sẽ bằng bao nhiêu ? Hãy viết phép trừ đó ?
HỌ VÀ TấN:
LỚP:..
=== –à— ===
Đề kiểm tra học sinh giỏi
Môn Toán – Lớp 2
Bài 1(6 điểm).
1. Viết số chẵn lớn nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số là 13:
.
2. Viết số lẻ nhỏ nhất có hai chữ số mà chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị:..
3. Viết tiếp vào ô trống:
	0,1,1,2,4,7, , ,
Bài 2: (4 điểm)
	Cho các chữ số: 0,1,2,3;
1. Viết các số có hai chữ số khác nhau từ các số trên và sắp xếp các số đó theo thứ tự lớn dần:
..
..
2. Viết số lớn nhất ở trên dưới dạng tích của một số với 4:
..
Bài 3: (3 điểm).
Từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, kim dài và kim ngắn của đồng hồ gặp nhau.... lần.
Hôm nay là thứ hai, ngày 14 tháng 4. Còn 8 ngày nữa là sinh nhật của Lan. Vậy Lan sinh nhật vào thứ.. ngày...tháng 4.
Bài 4: (4 điểm).
	Tổng số tuổi của mẹ và con nhiều hơn tuổi con là 50 tuổi. Mẹ hơn con 27 tuổi. Tính số tuổi của mỗi người.
Tóm tắt:
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
Bài giải
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
Bài 5: ( 3 điểm).
Hình vẽ bên có:
	..hình tam giác.
	..hình tứ giác.
HỌ VÀ TấN:
LỚP:..
=== –à— ===
Đề kiểm tra học sinh giỏi
Môn Toán – Lớp 2
Bài 1 ( 4 điểm ) : Điền số thích hợp vào c
 13 + 4 = c - 13 
 c - 7 - 1 > 10 
 12 + 24 < c - 13 < 88 - 50
 87 - 7 - c = 40
Bài 2 ( 3 điểm ):	Khoanh tròn những số có thể điền vào c 
	3 + 12 - 4 < c - 5 < 15 các số là : 12,13,14, 15, 16, 17, 18.
	13 + 6 < c + 11 các số là : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10.
Bài 3 ( 3 điểm ) 
a, Viết các số có 2 chữ số mà hàng đơn vị là số liền sau của số chục.
b, Viết các số có 2 chữ số mà tổng là số bé nhất có hai chữ số .
Bài 4 ( 3 điểm ) : Tháng này Bình được rất nhiều điểm 10. Bình khoe với mẹ, nếu con cố gắng thêm 5 điểm mười nữa thì con sẽ được 30 điểm mười . Hỏi Bình được mấy điểm mười ? 
Tóm tắt:
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
Bài giải
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
Bài 5 ( 2 điểm ) : Mai làm bài và học bài lúc kim giờ chỉ vào số 7. Mai học xong và đi ngủ sau 2 giờ. Hỏi lúc Mai đi ngủ kim giờ chỉ vào số mấy ?
Tóm tắt:
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
Bài giải
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
Bài 6 ( 4điểm ) Hình bên có : A B
....... hình tam giác
....... đoạn thẳng. Kể tên các đoạn thẳng 
 C D
HỌ VÀ TấN:
LỚP:..
=== –à— ===
Đề kiểm tra học sinh giỏi
Môn Toán – Lớp 2
Bài 1: Cho các số 1, 0, 4
Viết các số có 2 chữ số từ các chữ số trên.
....................................................................................................................................
 - Xếp các số vừa viết được theo thứ tự bé dần.
.........................................................................................................................................
Bài 2:Điền dấu +, - vào o 
	11o 2o 9 o 10 = 10 18 o 9o 3 o 5 = 1
Bài 3:
Điền các số vào ô trống sao cho tổng 3 ô liền nhau bằng 70.
16
25
Bài 4: Khoanh tròn vào các số có thể điền vào o thoả mãn
	17 + 5< 7 +o + 5 < 90 – 65
Các số là : 10, 11, 12, 13.
Bài 5:
a/ Tìm x
	X + 15 = 39 + 41
b/ Hiệu 2 số là số lẻ nhỏ nhất có 2 chữ số. Biết số trừ bằng hiệu số.Tìm số bị trừ.
Bài 6: Số kẹo của Lan là số nhỏ nhất có 2 chữ số giồng nhau. Lan cho Hoa số kẹo là số chẵn nhỏ nhất có 2 chữ số. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái kẹo?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Bài 7: Kẻ thêm 1 đoạn thẳng để hình dưới có 3 tam giác, 3 tứ giác.
HỌ VÀ TấN:
LỚP:..
=== –à— ===
Đề kiểm tra học sinh giỏi
Môn Toán – Lớp 2
Bài 1:
1/ Cho các số : 3,0,5,2
a/ lập các số có hai chữ số khác nhau
b/Tính tổng các số chẵn chục vừa lập được ở trên
2/ Điền các số thích hợp vào ô trống sao cho tổng các số ở ba ô liền nhau đều bằng 100
23
31
Bài 2:
1/ Tìm x biết x là số có một chữ số.
 a/ 2 + x > 8 b/ 7 – x < 3
2/ Điền sốvào chỗ chấm.
a/ 4 x .... = 32
b/ .... : 2 + .... = 36
c/ 17 < .... x 2 < 19
Bài 3: Dũng có 18 viên bi gồm các loại: xanh, đỏ, tím, vàng. Trong đó bi xanh, bi đỏ, bi tím mỗi loại có 4 viên, còn lại là bi vàng. Hỏi Dũng có mấy viên bi vàng ?
Bài 4: Thứ hai tuần này là ngày 12 tháng 3 vậy
a/ Thứ hai tuần sau là ngày mấy?
b/ Thứ hai tuần trước là ngày mấy ?
Bài 5: Cho hình vẽ bên, hãy kẻ thêm một đoạn thẳng để có một hình chữ nhật và 4 hình tam giác.
HỌ VÀ TấN:
LỚP:..
=== –à— ===
Đề kiểm tra học sinh giỏi
Môn Toán – Lớp 2
Bài 1: (4 đ). 
1, Viết số bé nhất có 3 chữ số.
2, Viết số lớn nhát có 3 chữ số. 
3, Viết số có 2 chữ số mà chữ số hàng đơn vị gấp 2 lần chữ số hàng chục. 
Bài 2 (5 đ) a, Điền chữ số thích hợp vào ô trống: 
-
-
+
+
 1	2 	 7	 4 3 
 6 	 3 	 4	 	 2 3
 7 3 	 8 	 8 6	 1 4 
3
b, Điền số?	 	 x 2	 + 6 	: 3	- 5
Bài 3(3đ)
a, Lan sinh vào ngày nào mà cứ 4 năm Lan mới được sinh nhật đúng ngày một lần ?
b, Thứ hai tuần này là ngày 2 tháng 4. Hỏi thứ năm tuần sau nữa là ngày nào ?	
Bài 4(5đ)
 Lan và Hà có một số que tính. Lan cho Hà 5 que tính nên số que tính của hai bạn bằng nhau và mỗi bạn có 20 que tính. Hỏi trước khi cho, mỗi bạn có bao nhiêu que tính ?
 Tóm tắt 	 Bài giải 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 5 (3đ). Hình vẽ bên có: 
..............hình tam giác. 
..............hình tứ giác. 
HỌ VÀ TấN:
LỚP:..
=== –à— ===
Đề kiểm tra học sinh giỏi
Môn Toán – Lớp 2
Bài 1: (6 điểm)
1, Cho các chữ số 0, 1, 3, 5.
a. Các số có hai chữ số khác nhau từ các số trên là:
b. Tính tổng của số lớn nhất và số nhỏ nhất trong các số vừa tìm được.
.
2, Viết tiếp 3 số thích hợp vào ô trống.
	1; 2; 3; 5; 8; ; ; .
Bài 2: (4 điểm).
1, Viết tất cả các số có hai chữ số mà tổng hai chữ số của mỗi số bằng 11.
2, Điền dấu +; - ; = thích hợp vào ô trống.
	37 28 5 4 37 28 5 4
37 28 5 4 
Bài 3: (3 điểm)
	Có hai thùng dầu đựng dầu, thùng thứ nhất chưa 51 lít dầu. Nếu đổ từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai 15 lít dầu thì số dầu hai thùng bằng nhau. Hỏi lúc đầu thùng thứ hai chứa bài nhiêu lít dầu?
Tóm tắt:
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
Bài giải
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
Bài 4: (4 điểm)
Hình vuông có 9 ô, mỗi ô viết 
một trong các số từ 0 đến 8. Hãy điền 
các ô bị xoá, biết rằng tổng các số trên 4
 cùng một hàng, một cột, một đường chéo
 đều có kết quả bằng nhau.
Bài 5: (3 điểm)
Cho hình vẽ sau: A 
a, Hình vẽ bên có:.tứ giác. K
b, Hãy kể tên các hình tứ giác đó. I E
.. H G
..
.. B D C
HỌ VÀ TấN:
LỚP:..
=== –à— ===
Đề kiểm tra học sinh giỏi
Môn Toán – Lớp 2
Bài 1 : (6 đ )
1, Cho các chữ số : 0,1,2,3. 
a, Lập các số có hai chữ số khác nhau từ các chữ số trên .
b, Tính tổng các số lớn nhất có hàng chục là 1,2,3; vừa viết được 
2, Viết tiếp 3 số thích hợp vào chỗ chấm 
1, 2, 3, 5, 8, .., .., ..
Bài 2 (5 đ)
1:Tổng lớn nhất của hai số có một chữ số là
 Tổng bé nhất của số có một chữ và số có hai chữ số
 là: .
2, Thứ hai tuần này là ngày 19 tháng 3. vậy ;
 Thứ hai tuần trước là ngày ...
 Thứ hai tuần sau là ngày ;
 Bài 3: (5điểm)
 Nếu Lan cho Nga 12 nhãn vở thì số nhãn vở cuả hai bạn bằng nhau và mỗi bạn có 21 nhãn vở. Hỏi trước khi cho Lan có bao nhiêu nhãn vở, Nga có bao 
Nhiêu nhãn vởNga có bao nhiêu nhan vở.
 Bài4: (4điểm)
1; Hình bên có hình tam giác
 Có.hình t

File đính kèm:

  • doc25 de HSG lop 2.doc
Đề thi liên quan